| | | ฆ | | | | | ซ | ฌ | ญ | ฎ | ฎ | | ฑ | ฒ | | | | ถ | | | | | | | ฝ | | | | | | | ล | | | ษ | | | ฬ | | ฮ | ทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 37 ผลลัพธ์

วกุล​ มิตร​พระ​พันธ์​

สังกัดสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร เชี่ยวชาญและสนใจในประเด็น วรรณกรรมท้องถิ่นล้านนา, วรรณกรรมชนชาติไท, คติชนวิทยากลุ่มชาติพันธุ์ไท, การอ่านและเขียนตัวอักษรกลุ่มชาติพันธุ์ไท

153 views


วชิราภรณ์ วรรณโชติ

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

330 views


วณิชชา ณรงค์ชัย

อาจารย์ประจำสาขาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

463 views


วรชัย วิริยารมภ์

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชี่ยวชาญในประเด็นการศึกษาเรื่องมานุษยวิทยากายภาพ โบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมศึกษา

490 views


วรพจน์ วิเศษศิริ

อาจารย์ประจำสาขาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

112 views


วรรณพร เรียนแจ้ง

อาจารย์ประจำสาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนใจทางวิชาการในประเด็นโบราณดี วัตถุวัฒนธรรมศาสนา และพิพิธภัณฑ์ศึกษา

765 views


วรวิทย์ บุญไทย

อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนใจประเด็นวิชาการด้านมานุษยวิทยากายภาพ, วิวัฒนาการมนุษย์, โบราณคดี (ไทย, อินเดีย), ชาติพันธุ์วิทยา, ไทศึกษา

1669 views


วราพร แช่มสนิท

ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ ผลงานวิชาการ อาทิ หลากหลายคือเป็นธรรม Politics of Recognition กับการเคลื่อนไหวเรื่องเพศวิถีในสังคมไทย, วิธีคิดเรื่องเพศวิถีของรัฐไทย


703 views


วราภรณ์ เชิดชู

อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความสนใจและเชี่ยวชาญด้าน ทฤษฎีและดนตรีไทยวิเคราะห์, วิจัยดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน, วิจัยประวัติศาสตร์ดนตรีไทย, งานสร้างสรรค์ทางดนตรี

317 views


วราภรณ์ มนต์ไตรเวศย์

อาจารย์ประจำภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

1296 views


วริศ โดมทอง

ทำงานด้านการวิจัยและเป็นผู้ช่วยนักวิจัยในหลายโครงการ อาทิ โครงการอนุรักษ์โลงไม้โบราณที่ถ้ำผีแมนโลงลงรัก จังหวัดแม่ฮ่องสอน, โครงการวิจัย Revitalizing Bangkok ฟื้นชีวิตกรุงเทพฯ, โครงการอับดุลราฮิมศึกษา ซึ่งเชี่ยวชาญสนใจในประเด็น ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก สมัยกึ่งก่อนประวัติศาสตร์, โบราณคดีจามปา, การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมบอร์ดเกมจากงานวิจัย

100 views


วริศรา อนันตโท

อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีความเชี่ยวชาญและสนใจด้านตำนาน, พิธีกรรม, คติชนสมัยใหม่

94 views


วรุณศิริ พรพจน์ธนมาศ

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

17 views


วศิน โกมุท

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

300 views


วสันต์ ปัญญาแก้ว

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลงานสำคัญ อาทิ วัฒนธรรมศึกษาที่มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม: จาก 'ซ้ายใหม่' ถึงสจ๊วต ฮอลล์, อำนาจรัฐกับการเดินทางเคลื่อนที่ของพลเมืองลื้อ: เสียงไตลื้อ สิบสองปันนาม "ประเพณีแต่งงาน ปฏิบัติการของชนชายแดนที่แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก"

1718 views


วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญและสนใจด้านวรรณกรรมนิทาน, วรรณกรรมท้องถิ่น, ความเชื่อ, ตำนานและพิธีกรรมในสังคมไทยร่วมสมัย, คติชนสมัยใหม่, การสืบทอดและการผลิตซ้ำวัฒนธรรม

201 views


วัชรี บุญวิทยา

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชี่ยวชาญในประเด็นการศึกษาเรื่อง สังคมวิทยา การจัดระเบียบสังคม สังคมวิทยาเมือง การเปลี่ยนแปลงสังคม สังคมวิทยาสิ่งแวดล้อม ความขัดแย้งและการเคลื่อนไหวทางสังคม 389 views


วัชรี ศรีคำ

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

313 views


วัฒนา สุกัณศีล

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนใจประเด็นวิชาการเกี่ยวกับเรื่องอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม, ขบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนาของกลุ่มชาติพันธุ์, โลกาภิวัตน์, สภาวะสมัยใหม่, นโยบายรัฐชาติต่อชนกลุ่มน้อย

703 views | ชาติพันธุ์


วันวิสาข์ ธรรมานนท์

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

121 views


| | | ฆ | | | | | ซ | ฌ | ญ | ฎ | ฎ | | ฑ | ฒ | | | | ถ | | | | | | | ฝ | | | | | | | ล | | | ษ | | | ฬ | | ฮ | ทั้งหมด