วกุล​ มิตร​พระ​พันธ์​

สังกัดสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร เชี่ยวชาญและสนใจในประเด็น วรรณกรรมท้องถิ่นล้านนา, วรรณกรรมชนชาติไท, คติชนวิทยากลุ่มชาติพันธุ์ไท, การอ่านและเขียนตัวอักษรกลุ่มชาติพันธุ์ไท

154 views


ผลงานวิชาการที่สำคัญ
  • กรมศิลปากร. (2562). วรรณกรรมยอดเยี่ยมในสมัยรัชกาลที่ 9 ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา. กรุงเทพฯ: สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. (ผู้เขียนและคณะบรรณาธิการ)
  • กรมศิลปากร. (2561). วรรณคดีแห่งชาติ เล่ม 2. สมัยอยุธยา. กรุงเทพฯ: สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. (ผู้เขียนและคณะบรรณาธิการ)
  • กรมศิลปากร. (2561). นรางกุโรวาท พระนิพนธ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์. กรุงเทพฯ: สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. (บรรณาธิการ)
  • กรมศิลปากร. (2560). 89 พรรษาแห่งภูมิพลังแผ่นดิน ร้อยกรองสำนึกพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร. กรุงเทพฯ: สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. (คณะบรรณาธิการ)
  • กรมศิลปากร. (2560). โสรมสรวงศิรธิรางค์ วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติสมัยสุโขทัยและอยุธยาตอนต้น. กรุงเทพฯ: สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. (คณะบรรณาธิการ)
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ศูนย์คติชนวิทยา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

https://www.arts.chula.ac.th/folklore/