นโยบายการใช้ข้อมูล

ฐานข้อมูลนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยา จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาของไทย อย่างไรก็ตาม ฐานข้อมูลฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูลและการนำไปใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคล ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการนำเสนอข้อมูลที่ไม่เหมาะสมหรือใช้ในทางที่ผิดทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา จึงได้กำหนดระเบียบปฏิบัติในการใช้ข้อมูลเหล่านี้ ให้อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (creative commons) ภายใต้เงื่อนไข ดังนี

•ไม่ดัดแปลงแก้ไขเนื้อหาหรือข้อความใดๆ จากเว็บไซต์ฐานข้อมูลนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยา

•ต้องให้เครดิตหรืออ้างอิงที่มาของข้อมูลทุกชนิดที่นำไปเผยแพร่ว่ามาจากเว็บไซต์ฐานข้อมูลนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

•ห้ามใช้ข้อมูลใดๆ จากเว็บไซต์ฐานข้อมูลนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยา เพื่อการพาณิชย์

ฐานข้อมูลนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 4.0)

Creative Commons (CC)

Creative commons คือ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ เป็นสัญญาอนุญาตทางลิขสิทธิ์ มีจุดประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาลิขสิทธิ์ต่อการแบ่งปันสารสนเทศ โดยหากจะมีการนำข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาไปใช้ ต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดดังต่อไปนี้ คือ อ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลง โดยเอกสาร/ข้อมูล ที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ จะปรากฎสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้ซึ่งแต่ละสัญลักษณ์หมายถึง

•Attribution icon (by)แสดงที่มา หมายถึง ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูล โดยต้องประกาศอ้างอิงศูนย์ฯ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของข้อมูล

•Non Commercial icon (nc)ไม่ใช้เพื่อการค้า หมายถึง ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูลสำหรับจุดประสงค์ที่ไม่ใช่เพื่อการค้าเท่านั้น

•No Derivative Works icon (nd)ไม่ดัดแปลง หมายถึง ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูล เฉพาะงานที่เหมือนต้นฉบับทุกประการเท่านั้น ไม่ใช่งานที่ถูกแก้ไขดัดแปลง