วริศ โดมทอง

ทำงานด้านการวิจัยและเป็นผู้ช่วยนักวิจัยในหลายโครงการ อาทิ โครงการอนุรักษ์โลงไม้โบราณที่ถ้ำผีแมนโลงลงรัก จังหวัดแม่ฮ่องสอน, โครงการวิจัย Revitalizing Bangkok ฟื้นชีวิตกรุงเทพฯ, โครงการอับดุลราฮิมศึกษา ซึ่งเชี่ยวชาญสนใจในประเด็น ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก สมัยกึ่งก่อนประวัติศาสตร์, โบราณคดีจามปา, การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมบอร์ดเกมจากงานวิจัย

100 views


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน
  • 2565 - ปัจจุบัน : ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการอนุรักษ์โลงไม้โบราณที่ถ้ำผีแมนโลงลงรัก จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • 2564 - 2565 : ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการจัดการการท่องเที่ยวมรดกวัฒนธรรมและธรรมชาติเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน: โมเดลภูมิทัศน์พิเศษทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ
  • 2564 - 2565 : ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการวิจัย Revitalizing Bangkok ฟื้นชีวิตกรุงเทพฯ
  • 2563 - 2564 : ทีมวิจัยโครงการอับดุลราฮิมศึกษา
  • 2562 - 2564 : นักวิจัยออกแบบและพัฒนาบอร์ดเกม โครงการออกแบบและพัฒนาบอร์ดเกมชุด “นักสืบของอดีต” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมชาติพันธุ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
อีเมลvaris.dome@gmail.com
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก, โบราณคดีจามปา, การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมบอร์ดเกมจากงานวิจัย
CVดาวน์โหลด
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)