วรพจน์ วิเศษศิริ

อาจารย์ประจำสาขาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

112 views


ประวัติการศึกษา
  • 2559 : ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจประวัติศาสตร์ท้องถิ่น, ประวัติศาสตร์ไทย
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

งานวิจัย

  • 2560 : โครงการวิจัย การศึกษาสถานภาพความรู้ “วัฒนธรรมอาเซียน” ในประเทศไทยระหว่างพ.ศ. 2546 – 2560. ทุนสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
  • 2559 : โครงการศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาคู่มือ การท่องเที่ยวทางน้ำรอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา. ทุนสนับสนุนจากสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  • 2556 : โครงการวิจัยเอกสารในโครงการยุทธศาสตร์พิทักษ์สิ่งแวดล้อมในอาเซียน. ทุนสนับสนุนจากสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
  • 2555 : ความทรงจําร่วมของผู้เฒ่าในอาเซียน เรื่องการอพยพเคลื่อนย้าย. ทุนสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

บทความวิชาการ

  • วรพจน์ วิเศษศิริ, ลำพอง กลมกูล มุสลิมชีอะห์จากอิหร่านกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์มุสลิมในประเทศไทย. วารสารพุทธอาเซียบนศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 หน้า 16-33
  • สารานุกรมกรุงธนบุรี ฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาหรับเยาวชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (สื่ออิเล็กทรอนิกส์). คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

http://www.huso.tsu.ac.th/