วรวิทย์ บุญไทย

อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนใจประเด็นวิชาการด้านมานุษยวิทยากายภาพ, วิวัฒนาการมนุษย์, โบราณคดี (ไทย, อินเดีย), ชาติพันธุ์วิทยา, ไทศึกษา

1669 views


ประวัติการศึกษา

Doctorat en Archéologie. (École Doctorale d’Archéologie, Anthropologie et Ethnologie) Université de Paris I-Sorbonne

B.A. (Langues, Littératures, et Civilisations Étrangères et Régionales, Mention Très Bien) Inalco

Master II Recherche (Archéologie et Histoire de l’art, Mention Bien) Université de Paris IV

Master II Recherche (Étude indiennes, Mention Assez Bien) Université de Paris III

M.A. (Archaeology, First Class) Deccan College Postgraduate and Research Institute, India

วท.บ. (โรคพืช) มหาวิทยาลัยแม่โจ้


ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันสาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจไทศึกษา, ชาติพันธุ์วิทยา, โบราณคดี, มานุษยวิทยากายภาพ, วิวัฒนาการมนุษย์
CVดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ (PDF)ดาวน์โหลด
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)