วราภรณ์ มนต์ไตรเวศย์

อาจารย์ประจำภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

1297 views


ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี (ศิลปศาสตรบัณฑิต มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาโท (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาชนบทศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาเอก (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
อีเมลmontrivade@yahoo.com
CVดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

งานวิจัย

วราภรณ์ มนต์ไตรเวศย์. (2543). วิถีชีวิตชาวสวนกับการท่องเที่ยว กรณีศึกษา ตลาดน้ำตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

งานเขียนบทความในหนังสือและวารสาร

วราภรณ์ มนต์ไตรเวศย์. (2548). คุรุดวารา. ใน โครงการอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมในเกาะรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร.

วราภรณ์ มนต์ไตรเวศย์. (2549). เรือยาวคลองบางเชือกหนังการสัญจรทางน้ำของคนฝั่งธนบุรี. วารสารภาษาและวัฒนธรรม, 25(2), 66-81

วราภรณ์ มนต์ไตรเวศย์. (2556). แรงงานต่างด้าวในภาคประมงกับความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม. ใน ดำรงวิชาการ : รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดี ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม). กรุงเทพฯ: คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

วราภรณ์ มนต์ไตรเวศย์. (2557). แรงงานนอกระบบกับการไม่สามารถหลุดพ้นจากความเจ็บป่วย. ใน สาส์นมานุษยวิทยา : 40 ปี : มานุษยวิทยาวังท่าพระ. กรุงเทพฯ: ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ.

วราภรณ์ มนต์ไตรเวศย์. (2561). ฉันเรียนรู้อะไรจากการเดินทางไป "ด่านสิงขร". ใน มรกต ไมยเออร์, ภัทราภรณ์ ภูบาล และสิทธิพร เนตรนิยม (บรรณาธิการ), สีสันพหุวัฒนธรรมบนรอยทาง อาเซียน - สหภาพยุโรป – เอเชีย. นครปฐม: โครงการศูนย์พหุวัฒนธรรมอาเซียน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล.

วราภรณ์ มนต์ไตรเวศย์. (2561). ดอกโสนริมคลอง. ใน มรกต ไมยเออร์, ภัทราภรณ์ ภูบาล และสิทธิพร เนตรนิยม (บรรณาธิการ), สีสันพหุวัฒนธรรมบนรอยทาง อาเซียน - สหภาพยุโรป – เอเชีย. นครปฐม: โครงการศูนย์พหุวัฒนธรรมอาเซียน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล.

วิทยานิพนธ์

วราภรณ์ มนต์ไตรเวศย์. (2547). การศึกษาการเดินเรือหางยาวรับส่งผู้โดยสารคลองบางเชือกหนังกรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล).

ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)