วริศรา อนันตโท

อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีความเชี่ยวชาญและสนใจด้านตำนาน, พิธีกรรม, คติชนสมัยใหม่

94 views


ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจตำนาน, พิธีกรรม, คติชนสมัยใหม่
ผลงานวิชาการที่สำคัญ
  • วริศรา อนันตโท. (2562). ประเพณีสงกรานต์ของชาวมอญบางกระดี่ :พื้นที่ของการแสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์มอญในกรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 39(3), น.151-163.
  • วริศรา อนันตโท. (2561). การประยุกต์ใช้ตำนานในสังคมไทยร่วมสมัย: กรณีศึกษาคณะพุทธนครธรรม จังหวัดลำพูน. วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 12(2), น.1-24.
  • วริศรา อนันตโท. (2561). ภาษาและวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล
ศูนย์คติชนวิทยา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
https://www.arts.chula.ac.th/folklore/