| | | ฆ | | | | | ซ | ฌ | ญ | ฎ | ฎ | | ฑ | ฒ | | | | ถ | | | | | | | ฝ | | | | | | | ล | | | ษ | | | ฬ | | ฮ | ทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์

มนตรา พงษ์นิล

อาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) และศศ.บ. (พัฒนาสังคม) คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

114 views


มนตรี กรรพุมมาลย์

อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

193 views


มานะ นาคำ

อาจารย์ประจำสาขาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

299 views


มาลี สิทธิเกรียงไกร

อาจารย์ประจำศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลงานวิชาการ อาทิ การแพทย์กับการผลิตซ้ำความทุกข์เชิงสังคม, การแพทย์ระบาดวิทยากับการปิดบังพื้นที่ทางสังคมของสามัญชน, ชุมชนออนไลน์กับการสร้างอัตลักษณ์ของผู้ติดเชื้อ: กรณีผู้หญิงชื่อแก้ว

807 views


มิตต ทรัพย์ผุด

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

188 views


มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านมานุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัย Macquarie มีความสนใจในประเด็นชาติพันธุ์ ชนพื้นเมืองในพื้นที่ภาคเหนือ สิทธิความเป็นพลเมือง ผลกระทบต่อการพัฒนาพื้นที่ชายแดน

164 views


มุขธิดา เองนางรอง

นักวิชาการอิสระ สนใจในประเด็นวิชาการด้านวัฒนธรรมทางวัตถุ วัฒนธรรมร่วมสมัย และมานุษยวิทยาผัสสะ

6 views


มุนินทร์ พงศาปาน

จบการศึกษาสูงสุด นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเอดินบะระ สหราชอาณาจักร ในหัวข้อวิทยานิพนธ์ The Reception of Foreign Private Law in Thailand: A Case Study of Specific Performance (PhD Edinburgh) ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ และดำรงดำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1000 views


มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความสนใจในประเด็นวิชาการเรื่อง Sociology of law อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม กระบวนการยุติธรรมทางอาญา กระบวนการยุติธรรมทางเลือก สังคมมุสลิม

378 views


| | | ฆ | | | | | ซ | ฌ | ญ | ฎ | ฎ | | ฑ | ฒ | | | | ถ | | | | | | | ฝ | | | | | | | ล | | | ษ | | | ฬ | | ฮ | ทั้งหมด