วชิราภรณ์ วรรณโชติ

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

331 views


ประวัติการศึกษา

ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อีเมลwashira.w@gmail.com
ผลงานวิชาการที่สำคัญ
  • Employment of Cambodian Female Migrant Workers in Fishery-related Works in the Area of a Fishing Pier in Trat Province.
  • Ways Forward to Develop Thai Displaced People’s Quality of Life: Communities of Klong Makarm Village and Klong Son Village, Hart Lek sub-district, Klongyai district, Trat province , วารสารมนุษย์กับสังคม: Vol. 5 No. 1 (2019): July-December
  • วชิราภรณ์ วรรณโชติ. (2556). การล่วงละเมิดทางเพศในงานและพฒั นาการคุ้มครองทางกฎหมาย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ฐานข้อมูลคณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาหาสารคาม

http://human.msu.ac.th/husoc/personal.php?id=Mg==