| | | ฆ | | | | | ซ | ฌ | ญ | ฎ | ฎ | | ฑ | ฒ | | | | ถ | | | | | | | ฝ | | | | | | | ล | | | ษ | | | ฬ | | ฮ | ทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 27 ผลลัพธ์

กนกวรรณ มะโนรมย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2911 views


จักรพันธ์ แสงทอง

ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

172 views


จักเรศ อิฐรัตน์

อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

250 views


ชาญชัย คงเพียรธรรม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

571 views


ฐิตารัตน์ พันธุ์ชนะ

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

175 views


ณัฏฐ์ชวัล โภคาพานิชวงษ์

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

188 views


ธวัช มณีผ่อง

ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

311 views


ธีระพล อันมัย

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จบการศึกษาระดับปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (วารสารสนเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชี่ยวชาญและสนใจในประเด็นการสื่อสารทางการเมือง

301 views


นพพร ช่วงชิง

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

187 views


นิโลบล นาคพลังกูล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

194 views


เนตรดาว เถาถวิล

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

329 views


ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ

อาจารย์ที่คณะศิลปศาสตร์ มหาิวทยาลัยอุบลราชธานี มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาประเด็นทางสังคมในมิติสังคมวิทยามานุษยวิทยา มีประสบการณ์การทำงานวิจัยที่หลากหลายทั้ง ความยากจน ประเด็นข้ามแดน การพนัน การจัดการภัยพิบัติ การพัฒนาเด็กและเยาวชน และวัฒนธรรมประเพณี

341 views


พฤกษ์ เถาถวิล

อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนศาสตร์) เชี่ยวชาญและสนใจในประเด็น การพัฒนาชนทบท การศึกษาข้ามพรมแดน และการจัดการทรัพยากรธรมชาติ

372 views


พลวิเชียร ภูกองไชย

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

158 views


มิตต ทรัพย์ผุด

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

228 views


วศิน โกมุท

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

378 views


วัชรี ศรีคำ

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

339 views


วิชุลดา พิไลพันธ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

147 views


สมศรี ชัยวณิชยา

อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสังคมศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

373 views


สมหมาย ชินนาค

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สนใจประเด็นวิชาการเรื่อง การจัดการทรัพยากรในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ มรดกร่วมทางวัฒนธรรมในลุ่มน้ำโขง ชายแดนและภาวะการข้ามแดน

738 views


| | | ฆ | | | | | ซ | ฌ | ญ | ฎ | ฎ | | ฑ | ฒ | | | | ถ | | | | | | | ฝ | | | | | | | ล | | | ษ | | | ฬ | | ฮ | ทั้งหมด