พฤกษ์ เถาถวิล

อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนศาสตร์) เชี่ยวชาญและสนใจในประเด็น การพัฒนาชนทบท การศึกษาข้ามพรมแดน และการจัดการทรัพยากรธรมชาติ

404 views


ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนศาสตร์) 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาสังคม) 2543 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาตรี : รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองและการปกครอง) 2534 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อีเมลpreuk.t@ubu.ac.th
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจการพัฒนาชนบทและสังคมเกษตรกรรม, ชายแดนศึกษา, การค้าชายแดน, การจ้างงานข้ามชาติ
CVดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

งานวิจัย

 • 2555 : การศึกษาการดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจไทย-ลาวว่าด้วยการจ้างแรงงานในการจ้างแรงงานชาวลาวจากแขวงสาละวันสู่ประเทศไทย (หัวหน้าโครงการ)
 • 2551 : วิถีการค้าชายแดน : โลกาภิวัตน์ การควบคุม และการต่อรอง กรณีศึกษาการค้าของผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่พรมแดนไทย-ลาวจ.อุบลราชธานี (หัวหน้าโครงการ)
 • 2551 : โครงการสัมมนาเรื่อง "ฝายบ้านกุ่มการเปลี่ยนแปลงแม่น้ำโขง คนอุบลฯ ต้องร่วมตัดสินใจ" (หัวหน้าโครงการ)

ผลงานตีพิมพ์

 • พฤกษ์ เถาถวิล. (2564). มองปัญหาการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผ่านมุมมองการเชื่อมโยงข้ามถิ่น ในหนังสือ ภัยโควิดวิกฤตโคโรนา: โรคอุบัติใหม่ในมิติสังคม โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และนฤพนธ์ ด้วงวิเศษ บรรณาธิการ
 • พฤกษ์ เถาถวิล. (2563). เครือข่ายการค้าข้ามพรมแดนในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว. วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 มกราคม 2563
 • พฤกษ์ เถาถวิล. (2563). พลวัตการเข้าถึงที่ดินในชุมชนท้องถิ่นอีสาน : ข้อโต้แย้งเรื่องสิทธิชุมชน. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1 กรกฎาคม 2562
 • พฤกษ์ เถาถวิล. (2562). เงื่อนไขและลักษณะเฉพาะของ "สังคมผู้ประกอบการ" ในหมู่บ้านใกล้เมืองภาคอีสาน proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 13 12 กรกฎาคม 2562
 • พฤกษ์ เถาถวิล. (2561). “ในระบบ” หรือ “นอกระบบ”: พลวัตและความกำกวมของการค้าชายแดนในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 30 ฉบับที่ 2/2561
 • พฤกษ์ เถาถวิล. (2556). การค้าชายแดนในฐานะปฏิบัติการเชื่อมต่อโลกกับท้องถิ่น: ผู้นำเข้ากะหล่ำปลี ด่าน พรมแดนช่องเม็ก. วารสารสังคมศาสตร์ ฉบับ 19/2550
 • พฤกษ์ เถาถวิล. (2555). MOU การจ้างแรงงานข้ามชาติ เหตุใดไม่ประสบความสำเร็จ. นสพ. กรุงเทพธุรกิจ 26 กรกฎาคม 2555
 • พฤกษ์ เถาถวิล. (2555). MOU การจ้างแรงงานข้ามชาติ เสรีนิยมใหม่ การคุ้มครองแรงงาน และการปรับยุทธศาสตร์การกำกับควบคุมของรัฐ. วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง 1 ธันวาคม 2554
 • พฤกษ์ เถาถวิล. (2554). ขบวนการคนเสื้อแดง การเมืองท้องถิ่น และประชาธิปไตย. ฟ้าเดียวกัน 1 ธันวาคม 2553
 • พฤกษ์ เถาถวิล. (2554). นโยบายแรงงายข้ามชาติของไทย : จากความเกลียดกลัวคนต่าชาติถึง (เหนือกว่า) สิทธิมนุษยชน. วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง 1 ธันวาคม 2553
 • พฤกษ์ เถาถวิล. (2552). เขื่อนบ้านกุ่ม ความรู้ กับความรุนแรงทางสิ่งแวดล้อม. ประชาไทออนไลน์ 22 ตุลาคม 2551
 • พฤกษ์ เถาถวิล. (2551). การค้าข้ามพรมแดนในฐานะปฏิบัติการเชื่อมต่อโลกกับท้องถิ่น. สังคมศาสตร์ (มช.) มีนาคม 2551
 • พฤกษ์ เถาถวิล. (2551). การดำรงอยู่ของสังคมชาวนา : กรณีศึกษาปัญหาหนี้สินเกษตรกรในหมู่บ้านชานเมือง จ.อุบลราชธานี. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้นปี 2551
 • พฤกษ์ เถาถวิล. (2551). ปฏิบัติบัติการพอเพียง : การควบคุมชนบทของชนชั้นนำ ฟ้าเดียวกัน ปีที่ 6 ฉ.2 เมษายน-มิถุนายน 2551
 • พฤกษ์ เถาถวิล. (2551). พื้นที่ของการดำรงชีวิตในการค้าชายแดน : เขตแดนรัฐ พื้นที่ในระหว่าง ภูมิศาสตร์ของการควบคุม/ต่อรอง. วารสารศิลปศาสตร์ ฉบับพิเศษ
 • พฤกษ์ เถาถวิล. (2550). โพลหน้าด้าน : จากปากมูลถึงประชามติรัฐธรรมนูญ. www.prachathai.com สิงหาคม 2550
 • พฤกษ์ เถาถวิล. (2550). บทความ การเมืองบ้านนอก : 15 ปีพฤษภา 35. www.prachathai.com พฤษภาคม 2550
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
http://www.la.ubu.ac.th/