เนตรดาว เถาถวิล

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

263 views


ประวัติการศึกษา
 • 2554 : ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2543 : ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2531 : ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (การหนังสือพิมพ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อีเมลnatedao.t@ubu.ac.th
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

โครงการวิจัย

 • 2559 : การสำรวจสถานภาพองค์ความรู้ ในการศึกษาเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจใน สปป.ลาว (หัวหน้าโครงการ)
 • 2558 : โครงการวิจัย การเปลี่ยนแปลงการใช้และการถือครองที่ดินของเกษตรกรภายใต้การขยายตัวของพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว (หัวหน้าโครงการ)
 • 2558 : โครงการวิจัย“การเปลี่ยนแปลงการใช้และการถือครองที่ดินของเกษตรกรภายใต้การขยายตัวของพืช เศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว” (หัวหน้าโครงการ)
 • 2557 : กลยุทธ์การดำรงชีพของแรงงานหญิงจากภาคอีสานที่อพยพกลับคืนสู่ถิ่นฐานภายหลังจากการไปทำงานต่างถิ่น (หัวหน้าโครงการ)
 • 2556 : รูปแบบการดำเนินงานกองทุนในชนบทเพื่อแก้ปัญหาความยากจน กรณีศึกษาหมู่บ้านแมด ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (หัวหน้าโครงการ)

ผลงานตีพิมพ์

 • 2558 : กับดักรายได้ปานกลาง กับอนาคตของชนบทไทย ใน ฟ้าเดียวกัน
 • 2558 : ปฏิบัติการต่อรองของชาวนาไทย ภายใต้ระบบการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ใน วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 1
 • 2557 : กฎหมายพรีโมเดิร์น กับวัฒนธรรมแช่แข็ง ใน ประชาไทออนไลน์
 • 2557 : การบริโภคและการกักขังอัตลักษณ์ชนบทไทยของชนชั้นกลางในเมือง ใน ฟ้าเดียวกัน
 • 2557 : การสร้างความเป็นมาตรฐานในระบบเกษตรอินทรีย์ ใน วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2557 : การสืบทอดลัทธิบูชาลึงค์ ในดาวเกี้ยวเดือน ใน ประชาไทออนไลน์
 • 2557 : ปมเขื่องเรื่องเพศในม็อบ กปปส. ใน ประชาไทออนไลน์
 • 2557 : ระบบฟอร์ดดิสม์ในอุตสาหกรรมอาหาร ใน ฟ้าเดียวกัน
 • 2557 : รู้ว่าเสี่ยง แต่ก็คุ้มที่จะเสี่ยง มุมมองของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ในระบบเกษตรพันธะสัญญา ใน ฟ้าเดียวกัน
 • 2556 : กองทุนหมู่บ้าน การทดลองและการปรับความสัมพันธ์ทางอำนาจของชุมชน ใน ฟ้าเดียวกัน
 • 2556 : การสร้างความเป็นมาตรฐานในระบบเกษตรอินทรีย์ ใน วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 25 ฉบับที่1/2556
 • 2556 : เกษตรกรรมในเมือง : ประสบการณ์จากสหรัฐอเมริกา ใน ประชาไทออนไลน์
 • 2556 : เกษตรกรรมในเมือง กับการรื้อฟื้นความเป็นชุมชนและการพัฒนาสังคม ใน ประชาไทออนไลน์
 • 2556 : เกษตรพันธะสัญญา (แย่?) + เกษตรอินทรีย์ (ดี?) แต่บางทีก็มาแพ็คคู่ ใน ประชาไทออนไลน์
 • 2556 : เกษตรอินทรีย์ ดี แต่ทำไมไม่ทำ?ใน ประชาไทออนไลน์
 • 2556 : เกษตรอินทรีย์กับระบบอาหารโลก ใน ประชาไท
 • 2556 : แรงงานลาวในภาคเกษตรของไทย ใน วารสารลุ่มน้ำโขง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2556 : แรงงานลาวในภาคเกษตรของไทย ใน ประชาไทออนไลน์
 • 2555 : น้ำท่วม น้ำตา มารยาหญิง โสเภณี ความเห็นหญิง ความเป็นชาย และอคติทางเพศ ใน ประชาไท
 • 2555 : เฮ็ดอยู่ แต่บ่พอกิน คำถามว่าด้วยการพัฒนาตนเองของชาวนาเกษตรอินทรีย์ในยุคโลกาภิวัฒน์และการพัฒนา ใน วารสารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
http://www.la.ubu.ac.th/