วัชรี ศรีคำ

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

313 views


ประวัติการศึกษา
 • 2556 : ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนบูรณาการศาสตร์) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2542 : ปริญญาโท Master of Arts (Asian Studies) University of Oregon, USA
 • 2535 : ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • 2535 : ปริญญาโท สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2525 : ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
 • 2542 : ประกาศนียบัตร Certificate of Vietnamese language, Southeast Asian Studies Summer Institute, University of Oregon, USA
ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อีเมลwatcharee.s@ubu.ac.th
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

โครงการวิจัย

 • 2559 : แนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อผือของหมู่บ้านหนองโฮง ต.โนนสัง อ.กัณฑรารมย์ จ.ศรีสะเกษ (หัวหน้าโครงการ)
 • 2553 : นโยบายการพัฒนาคุณภาพประชากรกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อยของรัฐบาลเวียดนาม (หัวหน้าโครงการ)

ผลงานตีพิมพ์

 • 2561 : “ภาพของศัตรูในหนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาลาว ปี 1984-1987” ใน วารสารมนุษย์กับสังคม, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 3(2). ม.ค.-มิ.ย. 2561. (65-84).
 • 2560 : THe Effects of Commercial Agriculture and Swidden-field Privatization un Southern Laos. In Malcolm Cairns (Ed.). Shifting Cultivation Policies: Balancing Environmental and Social Sustainability. UK: CABI.
 • 2559 : การบุกรุกและเปลี่ยนมือของที่ดินพื้นที่ตลาดการค้าชายแดนช่องจอง อง กาบเชิง จ.สุรินทร์ ใน สถานการณ์การแย่งยื้อ เปลี่ยนมือ ถือครองและการใช้ที่ดินในพื้นที่ชายแดนอีสาน
 • 2556 : Transnational Labor in the Greater mekong Sub-region : Vietnamese workers in Thailand and Lao PDR In Interanational Journal of Humanities and Social Science
 • 2556 : การปรับตัวของแรงงานข้ามชาติเวียดนามในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ใน ภาษาและวัฒนธรรม ฒหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2556 : แรงงานข้ามชาติในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง: แรงงานเวียดนามในประเทศไทยและ สปป.ลาว. ใน ศิลปศาสตร์
 • 2556 : แรงงานเวียดนามในสะหวันนะเขต สปป. ลาว. ใน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2554 : Human Trafficking in Thailand In The Trade in Human Beings for Sex in Southeast Asia, Pierre Le Roux, Jean Baffie and Gilles Beullier (Editos),2010. Bangkok: White Lotus.
 • 2553 : Eco-tourism Management in Ethnic Communities: Ethnic Cultural influences of the Bru Ethnic Group in Ubon Ratchathani and the Karen Ethnic Group in Chiangmai, Thailand Proceeding ของการประชุมสัมมนาและนิทรรศการเชิงวิชาการนานาชาติเรื่อง “Knowledge Networks and Regional Development in the Greater Mekong Sub region and Asia – Pacific” ณ Golden Dragon Hotel, นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 01-10-2552
 • 2553 : Resettlement Policy and the Laos Ethnic Minorities Swidden Farming Changes In Proceeding ของ The Symposium on "Impacts of Economic Integration on Upland Farming and Ethnic Minorities in the Greater Mekong Sub-region" ที่ Mekong Institute (MI), Khon Kaen, Thailand
 • 2553 : Transnational Labor Movement in the Greater Mekong Sub-region: The Vietnamese Migrant Workers in Thailand and Lao PDR In Proceeding from the international conference on "Toward Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture,Environment and Health for the GMS and Asia-Pacific" Mumbai, India
 • 2551 : Socio-economic Change in the Greater Mekong Sub region: Vietnamese Migrant Workers in Lao PDR In Proceeding from the 2007 conference "Partnership in Economic and Social Development through Science and Technology with Emphasis on Protecting Culture and Environment in Asia-Pacific" Chiangrai Rajabhat University
 • 2551 : การศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในเขตลาวใต้เพื่อการเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ในเขตอีสานใต้ ใน วารสารวิชาการอิเลกทรอนิคส์การท่องเที่ยวไทยนานาชาติ (E-Journal of International Thai Tourism) เข้าถึงได้จาก http:www.ttresearch.org/E-Journal/pdf/20-12-2007-บทความ...
 • 2550 : Knowledge is Power: Pranee Nonjan and Thai-Baan Research in Pakbung, Ubon Ratchathani In Mekong Today, Vol. 2:4, Dec. 2006
 • 2550 : State Policy and Ethnic Minority in Laos and Vietnam: Similarity in the Differences In Proceeding from the International Conference on "Sustainable Development for Peace: New Dimensions of Friendly Cooperation in the Upper Greater Mekong Sub-region, " Makha Khittasangka, and et. al, Eds. Chiangrai: Bordin, pp.209-236. July 2007
 • 2550 : ผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อบทบาทของผู้หญิงม้งที่เร่ขายของในเมืองซาปา จังหวัดหล่าวกาย ประเทศเวียดนาม ใน วารสารวิชาการ ม.อบ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (พ.ค. - ส.ค. 2550)
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
http://www.la.ubu.ac.th/