นพพร ช่วงชิง

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

169 views


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน

งานบริการวิชาการ

  • 2555 : คณะกรรมการโครงการสัมนาทางวิชาการคนข้ามแดนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน
  • 2552 : การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าอิสระทางสังคม

ประวัติการศึกษา
  • 2546 : ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประชากรศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2539 : ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อีเมลnopporn.c@ubu.ac.th
ผลงานวิชาการที่สำคัญ
  • 2559 : การเปลี่ยนแปลงการใช้และการถือครองที่ดินของเกษตรกร ภายใต้การขยายตัวของพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว ใน สถานการณ์การแย่งยื้อ เปลี่ยนมือ ถือครอง และการใช้ที่ดินในพื้นที่ชายแดนอีสาน (กนกวรรณ มะโนรมย์ บรรณาธิการ)
  • 2557 : การเปลี่ยนแปลงการใช้และการถือครองที่ดินของเกษตรกรในระบบเกษตรพันธะสัญญาในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว
  • 2552 : โครงการการศึกษาเกี่ยวกับภาวะสมรสและทัศนคติต่อการสมรสของสตรีไทย ในสังคมยุคใหม่
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
http://www.la.ubu.ac.th/