นิโลบล นาคพลังกูล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

134 views


ประวัติการศึกษา
  • 2547 : ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • 2542 : ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อีเมลnilobon.n@ubu.ac.th
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

โครงการวิจัย

  • 2552 : โครงการเก็บรวบรวมภูมิปัญญาในการย้อมผ้าด้วยวัสดุธรรมชาติ ในจังหวัดอุบลราชธานี

ผลงานตีพิมพ์

  • 2562 : ย่าขวัญข้าว: จริยธรรมของมนุษย์ต่อธรรมชาติ รวมบทความจากการประชุมวิชาการทางมนุษยศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
  • 2560 : การสื่อความหมายวีรกษัตริย์และเชื้อพระวงศ์ในวรรณกรรมลาวร่วมสมัย รวมบทความหลากเรื่อง หลายวิธีคิด ว่าด้วยบทพินิจการศึกษาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 2559 : Sinxay and I phone : A Short Story of Forming Socialist Citizen in the Globalization World Proceeding of the International Connference on Culture,Art,Language and Literature in the Mekong Basin July, 20th-21st 2016
  • 2559 : ผีในลาว วารสารภาษาและหนังสือ ฉบับ ผีอาเซียน : วิถีความเชื่อแห่งอุษาคเนย์ ปีที่ 46 (2558) มกราคม 2559
  • 2558 : The communication of meaning in “secret magazine” Proceeding of the 9th International Conference on Humanities and Social Sciences 2013, Khonkaen University November, 14th-15th 2013
  • 2558 : รู้จักเพื่อนบ้านผ่านวรรณกรรมซีไรต์ จดหมายข่าวศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 27 กุมภาพันธ์ 2558
  • 2557 : วรรณกรรมลุ่มน้ำโขง มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 28-29 พฤศจิกายน 2556
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
http://www.la.ubu.ac.th/