สมศรี ชัยวณิชยา

อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสังคมศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

297 views


ประวัติการศึกษา
 • 2549 : ปริญญาเอก อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2536 : ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2530 : ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อีเมลsomsri.c@ubu.ac.th
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

โครงการวิจัย

 • 2564 : ตลาดในวิถีท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
 • 2558 : หัวหน้าโครงการ การพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชนบ้านปากน้ำ ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
 • 2555 : หัวหน้าโครงการ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของเมืองอุบลราชธานีระหว่าง พ.ศ.2435-2520
 • 2555 : หัวหน้าโครงการ สถานภาพความรู้ประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานี

ผลงานตีพิมพ์

 • 2559 : การพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชนบ้านปากน้ำ ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ใน หนังสือประมวลบทความผลงานนำเสนอแบบบรรยาย
 • 2558 : ถนนสายสำคัญ หนังสือ 222 ปี อุบลราชธานี
 • 2558 : มรดกภูมิปัญญา : เครื่องทองเหลืองบ้านปะอาว ใน หนังสือ 222 ปี อุบลราชธานี
 • 2557 : ข้าวหลาม มรดกภูมิปํญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
 • 2557 : ประเพณีแซนโฎนตา : การพัฒนาศักยภาพการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษาอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ.2555 ใน เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมผลงานนำเสนอแบบบรรยาย proceeding UBRC7th "การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน: การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 • 2551 : การสำรวจสภาพเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือในทศวรรษ 2470 ศิลปศาสตร์ ฉบับที่ 5 2551
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
http://www.la.ubu.ac.th/