| | | ฆ | | | | | ซ | ฌ | ญ | ฎ | ฎ | | ฑ | ฒ | | | | ถ | | | | | | | ฝ | | | | | | | ล | | | ษ | | | ฬ | | ฮ | ทั้งหมด

แสดง 41 ถึง 51 จาก 51 ผลลัพธ์

สุริยา วีรวงศ์

อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความสนใจด้านการวางแผนและประเมินผล การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การวิจัยและพัฒนาทางสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์สาธารณสุข

459 views


สุริยา สมุทคุปติ์

อาจารย์ประจำศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความสนใจในประเด็นเกี่ยวกับชนบทศึกษา แรงงานข้ามชาติ วัฒนธรรมศึกษา ฯลฯ

1363 views


สุรีรัตน์ บุบผา

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

74 views


สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์

อดีตผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) มีผลงานที่น่าสนใจหลายชิ้น เช่น ทางสายใหม่แห่งวรณณกรรมไทย: ทัศนะวิจารณ์ต่อนวนิยายยุคแรก (บรรณาธิการ), 13 ชนเผ่าในลาวตอนใต้, พระอภัยมณี: การศึกษาในเชิงวรรณคดีวิจารณ์

814 views


สุวรรณา สถาอานันท์

อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนใจประเด็นวิชาการ อาทิ พุทธศาสนา ศาสนากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปรัชญาศาสนา ผลงานวิชาการ อาทิ สถานภาพการวิจัยปรัชญาในประเทศไทย, พุทธธรรมในรัฐไทย: ข้อพิจารณาญาณวิทยาทางสังคม, มนุษยทัศน์ในปรัชญาตะวันออก, กระแสธารปรัชญาจีน: ข้อโต้แย้งเรื่อง ธรรมชาติ อำนาจ และจารีต, คนกับความสุข, เทพยุทธแห่งยุคสมัย: เงินกับศาสนา, Looking to Buddhism to Turn Back Prostitution in Thailand

1368 views | ศาสนา, ปรัชญา


สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์/อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม ประจำวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม เชี่ยวชาญและสนใจในประเด็นมานุษยวิทยาประยุกต์ ชาติพันธุ์ศึกษาและการพัฒนา

530 views


สุวิภา จำปาวัลย์

ดร.สุวิภา จำปาวัลย์ นักวิจัยชำนาญการพิเศษ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ สังกัด สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

209 views


เสมอชัย พูลสุวรรณ

อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนใจประเด็นวิชาการด้านชาติพันธุ์วิทยา วัฒนธรรมจารีตและวัฒนธรรมร่วมสมัยของไทย วิวัฒนาการของมนุษย์ ฯลฯ

2669 views | ชาติพันธุ์, วัฒนธรรมร่วมสมัย


เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

270 views


แสนประเสริฐ ปานเนียม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความเชี่ยวชาญและสนใจในประเด็น คติชน, วรรณกรรมท้องถิ่น, ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น, ประวัติศาสตร์ศิลปะ

283 views


โสวัตรี ณ ถลาง

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนใจประเด็นวิชาการ มานุษยวิทยาวัฒนธรรม , มานุษยวิทยาเมือง , ทฤษฎีมานุษยวิทยา , การจัดการความขัดแย้ง, การวิจัยเชิงคุณภาพ, พัฒนาสังคม

1342 views


| | | ฆ | | | | | ซ | ฌ | ญ | ฎ | ฎ | | ฑ | ฒ | | | | ถ | | | | | | | ฝ | | | | | | | ล | | | ษ | | | ฬ | | ฮ | ทั้งหมด