| | | ฆ | | | | | ซ | ฌ | ญ | ฎ | ฎ | | ฑ | ฒ | | | | ถ | | | | | | | ฝ | | | | | | | ล | | | ษ | | | ฬ | | ฮ | ทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์

ชวิตรา ตันติมาลา

อาจารย์มหาวิทยาลัยที่หลงรักงานวิจัยภาคสนาม ชอบพาตัวเองไปสัมผัสกับวิถีชีวิตในตลาดชุมชน สีสันและบรรยากาศของเทศกาลงานประเพณี และพิธีกรรมท้องถิ่น เปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ และพยายามมีโลกทัศน์ในการตีความทางวัฒนธรรมอย่างคนใน

328 views


ศิโรนี โต๊ะสัน

อาจารย์วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

383 views


อัมพร หมาดเด็น

อาจารย์ประจำภาควิชามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จบ Cultural Anthropology จาก Goethe-University Frankfurt มีความสนใจ งานแนวคิดสตรีนิยมอิสลาม อัตลักษณ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์มลายู และเพศสภาพกับความมั่นคง เป็นผู้ก่อตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

19 views


ไอยเรศ บุญฤทธิ์

อาจาย์สังกัดคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญและสนใจในประเด็นคติชนวิทยา, ชาติพันธุ์วิทยา, วัฒนธรรมศึกษา, มานุษยวิทยาดนตรี

148 views


| | | ฆ | | | | | ซ | ฌ | ญ | ฎ | ฎ | | ฑ | ฒ | | | | ถ | | | | | | | ฝ | | | | | | | ล | | | ษ | | | ฬ | | ฮ | ทั้งหมด