อัมพร หมาดเด็น

อาจารย์ประจำภาควิชามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จบ Cultural Anthropology จาก Goethe-University Frankfurt มีความสนใจ งานแนวคิดสตรีนิยมอิสลาม อัตลักษณ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์มลายู และเพศสภาพกับความมั่นคง เป็นผู้ก่อตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

28 views


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน

ประวัติการทำงาน

 • อาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2548 - 1 พฤษภาคม 2565
 • หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2560 - 2565
 • คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2549 - 2552 และ พ.ศ. 2556 - 2565
 • คณะกรรมการมาตรฐานสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและบรรณาธิการ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2559 - 2560
 • คณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2560 - 2562
 • คณะกรรมการประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2556 - 2558 และ พ.ศ. 2560 - 2561
 • นักวิจัย ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2545 - 2547

งานบริการสังคม

 • ASEAN Women Peace Registry (AWPR) ผู้แทนไทยในทาเนียบสตรีเพื่อสันติภาพของอาเซียน แต่งตั้งโดยกระทรวงการต่างประเทศ ภายใต้การกำกับและสนับสนุนของสหประชาชาติ และ ASEAN-IPR (มิถุนายน 2563-ปัจจุบัน)
 • Vice President of Asian Peace Cultures Foundation (รองประธานมูลนิธิสันติวัฒนธรรมเอเชีย 2005-ปัจจุบัน)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ )กันยายน 2564-ปัจจุบัน)
 • Editorial Board, editor, reviewer and/ or team
  • Stance: The Thai Feminist Review, Chiang Mai University (editor and reviewer)
  • Southeast Asia Today, Thammasat University (reviewer)
  • Journal of Political Economy, Burpha University (reviewer) d. Humanities and Social Sciences, Prince of Songkla University (reviewer)
  • Journal of Human Rights and Peace Studies, Mahidol University (reviewer)
  • Journal of Contemporary Islam, University of North Florida (reviewer)
  • ASEAN-IPR Working Paper Series on Peace and Conflict Resolution (editor and reviewer)
  • วารสารอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (reviewer)
  • วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (reviewer)
  • โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. (สกว.) ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ประเมินโครงการ)
  • โครงการวิจัยทุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ทุนวิจัยองค์ความรู้-ประเมินโครงการ)
 • Human Research Ethics Committee (คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์หรือวิจัยในคน)
  • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (2007-2008, 2019-2020)
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (2021-ปัจจุบัน)
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก ด้านมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเกอเธ แฟรงค์เฟริท เยอรมนี
 • ปริญญาโท มนุษยศาสตร์ ศาสนาเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ ภาษาอาหรับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อีเมลmamporn@gmail.com, marddent@tu.ac.th
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจวัฒนธรรมศึกษา, มานุษยวิทยา, การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณา, วัฒนธรรมอาหรับ, เพศสภาวะ, มุสลิมศึกษา, สตรีนิยม, ผู้หญิงกับการเมือง, การเจรจาสันติภาพและความมั่นคงของมนุษย์, ศาสนาเปรียบเทียบ
CVดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการที่สำคัญ
 • Marddent, A. (2019). Religious discourse and gender security in Southern Thailand. Austrian Journal of South-East Asian Studies, 12(2), 225-247.
 • อัมพร หมาดเด็น, อภิญญา ดิสสะมาน และมนวัธน์ พรหมรัตน์. (2565). ผู้หญิงกับการสร้างสันติภาพในเอเชีย. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า.
 • อัมพร หมาดเด็น, ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ และ ฟารีดา ปันจอร์. (2565). วาระผู้หญิง สันติภาพ และความมั่นคง: ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแผนปฏิบัติการระดับชาติ. สงขลา: สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
 • อัมพร หมาดเด็น. (2561). มโนทัศน์ผู้หญิงมุสลิมท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในชายแดนใต้ ใน ศาสนากับความรุนแรง (ปรีดี หงษส์ต้น และ อัมพร หมาดเด็น, บรรณาธิการ) กรุงเทพฯ: Illuminations editions.
 • อัมพร หมาดเด็น. (2561). อิสลามกับความอาทรผู้ลี้ภัย: ความเป็นมาของการดำรงอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมของการอพยพ ใน หลากมุมมองพหุวัฒนธรรม (เอกรินทร์ ต่วนศิริ, บรรณาธิการ) ปัตตานี: ปาตานีฟอรั่ม.
 • อัมพร หมาดเด็น. (2560). ทบทวนสถานะความคิดสตรีนิยมอิสลาม. วารสารประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์ (ม.ธรรมศาสตร์), 4(1), 63-113.
 • อัมพร หมาดเด็น. (2557). พลวัตสังคมสังเวียน: การฟื้นฟูอิสลามของผู้หญิงมุสลิมในสังคมไทย ใน คนหนุ่มสาวมุสลิมกับโลกสมัยใหม่, สุชาติ เศรษฐมาลินี และ วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ (บรรณาธิการ). กรุงเทพฯ: คณะทำงานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • อัมพร หมาดเด็น. (2551). ผู้หญิงในสถานการณ์ความรุนแรงและความหวังแห่งสันติภาพ. จุดยืน: วารสารสตรีนิยมไทย (ม.เชียงใหม่), 2(1), 114-162.
 • Marddent, A. (2013). Religious piety and Muslim women in Thailand. In Schröter, S. (Ed.), Gender and Islam in Southeast Asia. Leiden, Boston: Brill.
 • Yusuf, I. and Marddent, A. (2013). Thailand. In DeLong-Bas, J. N. (Ed.), The [Oxford] Encyclopedia of Islam and Women, Oxford University Press [Online].
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)