ชวิตรา ตันติมาลา

อาจารย์มหาวิทยาลัยที่หลงรักงานวิจัยภาคสนาม ชอบพาตัวเองไปสัมผัสกับวิถีชีวิตในตลาดชุมชน สีสันและบรรยากาศของเทศกาลงานประเพณี และพิธีกรรมท้องถิ่น เปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ และพยายามมีโลกทัศน์ในการตีความทางวัฒนธรรมอย่างคนใน

364 views


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน
 • รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ประเภทรางวัลวิทยานิพนธ์ รางวัลระดับดี สาขาวิชาสังคมวิทยา จากงานวิจัยเรื่อง “การสร้างอัตลักษณ์ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร” จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • รางวัลจันทร์เดือนเพ็ญ ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสที่บุคลากรสายวิชาการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสังคมวิทยา
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปริญญาโท
  • หลักสูตรมานุษยวิทยามหาบัณฑิต (มน.ม.) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อีเมลchawitra.t@chandra.ac.th
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจมานุษยวิทยาวัฒนธรรม, การวิจัยเชิงคุณภาพ, การวิจัยทางสังคมศาสตร์, การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณา, ทฤษฏีฐานราก, สังคมวิทยาการศึกษา
CVดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

ตำรา

 • สำนักหมวดวิชาศึกษาทั่วไป. (2562). เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา GEIG1001 ไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง. กรุงเทพฯ: สำนักหมวดวิชาศึกษาทั่วไป. (ผู้แต่งร่วม)
 • ชวิตรา ตันติมาลา. (2562). วัฒนธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน. กรุงเทพฯ: คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • ชวิตรา ตันติมาลา. (2563). หลักสังคมวิทยา. กรุงเทพฯ: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • ชวิตรา ตันติมาลา. (2565). ประเพณีและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา. กรุงเทพฯ: คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

บทความวิจัย

 • ชวิตรา ตันติมาลา. (2554). ตลาดแบกะดิน กรณีศึกษาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานคร. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา. 3(1), 28-43.
 • ชวิตรา ตันติมาลา. (2555). “ซิมซิมอิ” เพื่อนแก้เหงาหรือเพื่อนหยาบคาย. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. 13(2), 56-64.
 • ชวิตรา ตันติมาลา. (2556). “ภ๊ษ๊สก๊อยป์” (ภาษาสก๊อย) : อุบัติการณ์ทางวัฒนธรรม. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. 14(2), 122-131.
 • ชวิตรา ตันติมาลา, รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา และรศ.ดร.จารุวรรณ ขำเพชร. (2559). อัตลักษณ์ที่ลื่นไหล ของตลาดนัดนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. 17(2), 164-180.
 • ชวิตรา ตันติมาลา, รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา และรศ.ดร.จารุวรรณ ขำเพชร. (2561). อัตลักษณ์ของ ตลาดนัดวันศุกร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 48(1), 101-126.
 • ชวิตรา ตันติมาลา. (2561). วิถีชีวิตและการใช้เวลาว่างของเยาวชนในพื้นที่ชุมชนแออัด: กรณีศึกษา ชุมชนพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร. วารสารรมยสาร. 16(3), 187-209.
 • ชวิตรา ตันติมาลา. (2562). พหุชาติพันธุ์กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตลุ่มน้ำลพบุรี. ใน “เจียระไนเพชร: รวมรายงานผลการวิจัย” โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่านระบบ Multi-Mentoring System (กลุ่ม MMS8 สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม) กรกฎาคม 2561 – มิถุนายน 2562 เล่ม 1. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม. วินัย พงศ์ศรีเพียร บรรณาธิการ. 211-240.
 • ชวิตรา ตันติมาลา. (2564). การธำรงรักษาจารีตประเพณี “ฮีตสิบสอง คองสิบสี่” ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวในจังหวัดชัยนาท. วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ. 6(9), 444-460.

บทความวิชาการ

 • ชวิตรา ตันติมาลา. (2559). Book Review: Constructing Grounded Theory: A Practical Guide through Qualitative Analysis. วารสารบรรณศาสตร์, 9(1), 126-130.
 • ชวิตรา ตันติมาลา. (2560). พื้นที่สาธารณะและการผลิตพื้นที่: ความหมายใหม่ของความสัมพันธ์ ทางสังคม. วารสารบรรณศาสตร์, 10(2), 92-103.
 • ชวิตรา ตันติมาลา. (2561). การสร้างองค์ความรู้ผ่านการวิจัยวัฒนธรรมตามแนวคิด การวิจัยแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูลเชิงชาติพันธุ์วรรณนา. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อการพัฒนา, 10(1), 1-24.

Oral Presentation

 • ชวิตรา ตันติมาลา. (2554). ตลาดแบกะดิน กรณีศึกษาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานคร. ในการประชุมวิชาการระดับชาติสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 55 วันที่ 27 สิงหาคม 2554 ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
 • Chawitra Tantimala, Dusadee Yolao. (2015). Oral Presentations in topic of “A construction of Identities of Flea Market in Public Universities in Thailand: A behavioral science approach” in the 12th International Postgraduate Research Colloquium (IPRC 2015) Research for excellence and knowledge society in ASEAN Community at Behavioral Science Research Institute, Srinakharinwirot University, Bangkok Thailand. August 26-27, 2015
 • ชวิตรา ตันติมาลา. (2561). วิถีชีวิตและการใช้เวลาว่างของเยาวชนในพื้นที่ชุมชนแออัด: กรณีศึกษา ชุมชนพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร. รายงานสืบเนื่อง จากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, หน้า 732-756.
 • Chawitra Tantimala. (2019). Collective Consciousness of Ethnic Groups in the Upper Central Region of Thailand. The Asian Conference on Psychology & the Behavioral Sciences 2019. Tokyo, Japan. April 21-23, 2019
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)