ศิโรนี โต๊ะสัน

อาจารย์วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

300 views


ประวัติการศึกษา
  • 2564 : Ph.D. Asian Studies, Walailak University, Thailand
  • 2556 : สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (หมวดวิชาการวิจัยทางสังคมสงเคราะห์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • 2552 : ศศ.บ. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อีเมลsironee@g.swu.ac.th
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจการพัฒนาชุมชน, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณา, การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์, เอเชียศึกษา, การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม, การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณาสนามวิจัยหลายพื้นที่
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.)

  • Tohsan, S., “Space” and Identity Creation of Thai Siam People in Kelantan, Malaysia. Journal of Arts & Humanities 2019; 8(4): 76-86.
  • Tohsan, S., The Creation of “Thainess” through “Dhamma” and “Preaching” of Thai-Siamese People in Semerak, Kelantan State, Malaysia. Journal of Arts & Humanities 2020; 9(2): 98-107.
  • Tohsan, S and Thanachaitemwong, W., Kaeng Krachan National Park, Thailand : Existing Controversies in the Spatial Context. Journal of Arts & Humanities 2022; 11(2): 43-54.
  • ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์, เบญจวรรณ ดั่นประดิษฐ์, ศิโรนี โต๊ะสัน, ชวาลา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม. สถานการณ์บ้านปลอดบุหรี่และพฤติกรรมสูบบุหรี่ของพ่อ. วารสารสุขศึกษา 2557;37(128):61-74.
  • ศิโรนี โต๊ะสัน. สภาวะของชีวิตที่อยู่ “ระหว่าง” ของกลุ่มคนสยามภายใต้ “เขตแดน” รัฐชาติมาเลเซีย. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2560 ; 10(1) : 55-87.
  • ศิโรนี โต๊ะสัน. “กินส้มชมเล” : การสร้างอัตลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านแสงวิมาน. วารสารพัฒนศาสตร์ 2563 ; 3(1) : 167-207.

บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

  • ศิโรนี โต๊ะสัน. การประกอบสร้างอัตลักษณ์ “ความเป็นไทย” และอัตลักษณ์ “ความเป็นจีน” ในวัดไทย ประเทศมาเลเซีย. การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3; 12 ก.ค. 2562; ร้อยเอ็ด. น. 630-637.
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
https://sites.google.com/g.swu.ac.th/bodhi/