| | | ฆ | | | | | ซ | ฌ | ญ | ฎ | ฎ | | ฑ | ฒ | | | | ถ | | | | | | | ฝ | | | | | | | ล | | | ษ | | | ฬ | | ฮ | ทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์

จรีพร นาคสัมฤทธิ์

อาจารย์ประจำวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

421 views


ทรงสิริ พุทธงชัย

ดิฉันสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางด้านอิสลามศึกษาจากมหาวิทยาลัย Exeter ในฐานะสังคมวิทยามีความสนใจทางวิชาการในด้านศาสนา การปฏิสังสรรค์สัญลักษณ์ ปรากฏการณ์วิทยา และควอนตัมฟิสิกส์ที่สัมพันธ์กับสังคมศาสตร์ เนื่องจากได้มีโอกาสฝึกฝนการละครของผู้ถูกกดขี่ จึงได้ใช้เครื่องมือทางการละครดังกล่าวในการเรียนการสอนและการวิจัยในระดับมหาวิทยาลัย และได้ทำเวิร์คชอปกับกลุ่มนักเรียนมัธยมและกลุ่มคนไร้บ้านอย่างต่อเนื่อง

880 views | สังคมวิทยา


สุเนตร ชุติณทรานนท์

ผู้อำนวยการศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิประจำหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

143 views


อรรถพล รอดแก้ว

อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความเชี่ยวชาญด้านพหุวัฒนธรรม, สังคมศาสตร์การแพทย์, วัฒนธรรมศาสตร์/เพลงพื้นบ้านและศิลปะพื้นบ้าน, การจัดการสุขภาวะชุมชนและผู้สูงอายุ

164 views


| | | ฆ | | | | | ซ | ฌ | ญ | ฎ | ฎ | | ฑ | ฒ | | | | ถ | | | | | | | ฝ | | | | | | | ล | | | ษ | | | ฬ | | ฮ | ทั้งหมด