| | | ฆ | | | | | ซ | ฌ | ญ | ฎ | ฎ | | ฑ | ฒ | | | | ถ | | | | | | | ฝ | | | | | | | ล | | | ษ | | | ฬ | | ฮ | ทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์

วราภรณ์ เชิดชู

อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความสนใจและเชี่ยวชาญด้าน ทฤษฎีและดนตรีไทยวิเคราะห์, วิจัยดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน, วิจัยประวัติศาสตร์ดนตรีไทย, งานสร้างสรรค์ทางดนตรี

366 views


| | | ฆ | | | | | ซ | ฌ | ญ | ฎ | ฎ | | ฑ | ฒ | | | | ถ | | | | | | | ฝ | | | | | | | ล | | | ษ | | | ฬ | | ฮ | ทั้งหมด