| | | ฆ | | | | | ซ | ฌ | ญ | ฎ | ฎ | | ฑ | ฒ | | | | ถ | | | | | | | ฝ | | | | | | | ล | | | ษ | | | ฬ | | ฮ | ทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์

อรรฏชณม์ สัจจะพัฒนกุล

อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความเชี่ยวชาญด้านสังคมศึกษา, การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง, การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, สิ่งแวดล้อมศึกษา, ประวัติศาสตร์, ทฤษฎีแนววิพากษ์, ทฤษฎีสังคมวิทยาเชิงวิพากษ์

159 views


| | | ฆ | | | | | ซ | ฌ | ญ | ฎ | ฎ | | ฑ | ฒ | | | | ถ | | | | | | | ฝ | | | | | | | ล | | | ษ | | | ฬ | | ฮ | ทั้งหมด