อรรฏชณม์ สัจจะพัฒนกุล

อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความเชี่ยวชาญด้านสังคมศึกษา, การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง, การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, สิ่งแวดล้อมศึกษา, ประวัติศาสตร์, ทฤษฎีแนววิพากษ์, ทฤษฎีสังคมวิทยาเชิงวิพากษ์

119 views


ประวัติการศึกษา
 • 2561 : ปร.ด. (การศึกษา(สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2555 : ค.ม. (การสอนสังคมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2550 : ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันคณะครุศาสตร์​ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อีเมลapaichon.s@gmail.com
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจก่อนประวัติศาสตร์, สังคมศึกษา, การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง, การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, สิ่งแวดล้อมศึกษา, ทฤษฎีแนววิพากษ์, ทฤษฎีสังคมวิทยาเชิงวิพากษ์
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์

 • อรรฏชณม์ สัจจะพัฒนกุล และอัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล.(2562). "สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน:เตรียมพลเมืองเพื่อสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่อย่างมีส่วนร่วมผ่านหลักสูตรวิชาสังคมศึกษาเชิงพื้นที่." วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562. หน้า 206 – 221
 • Apaichon Sajjaphatanakul and Charin Mangkhang.The Scenario of Future Environmental History Instruction to Develop Sustainable Global Citizenship in Thailand. Humanities, Arts and Social Sciences Studies (HASSS). Volume 19, Number 2 (May-August), 2019 ตีพิมพ์ในฐาน SCOPUS เข้าถึงใน https://www.tci-thaijo.org/index.php/hasss/article/view/98407/141809
 • อรรฏชณม์ สัจจะพัฒนกุล.(2561). ประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: การเรียนรู้สู่การสร้างพลเมืองที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในบริบทไทย ; Environmental History for Sustainable Development: Learning Towards Preparing Social and Eco-Justice Oriented Citizen in Thai Context. ตีพิมพ์ใน วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม (TCI ฐานที่ 1) เข้าถึงใน https://tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/132682/118114
 • อรรฏชณม์ สัจจะพัฒนกุล. มโนทัศน์ “ความเป็นไทย” ในวิชาสังคมศึกษา: การเปลี่ยนผ่านบนพื้นที่เชิงอำนาจในสังคมยุคหลังสมัยใหม่; The Concept of Thainess in Social Studies Subjects: Decentralization of Power in the Age of Postmodernity (ตีพิมพ์ในวารสารอารยธรรมศึกษาโขง - สาละวิน TCI ฐานที่ 1) เข้าถึงใน https://tci-thaijo.org/index.php/jnuks/article/view/79970
 • อรรฏชณม์ สัจจะพัฒนกุล. การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองสู่การสร้างเมืองน่าอยู่อย่างมีส่วนร่วมผ่านหลักสูตรท้องถิ่น: เรื่องเล่าจากพื้นที่คลองหกวา จังหวัดปทุมธานี; Education for Citizenship and Participatory Building Through Local/Area Based Curriculum: Reflection from Klong Hok Wa, Phatum Thani Province ตีพิมพ์ใน วารสารสิทธิ์ vol 2-2 - (IHRP), Mahidol University มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

 • "การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองผ่านประเด็นเรื่องความมั่นคงทางอาหาร: การเตรียมวิธีคิดเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอย่างยืนของเด็กและเยาวชน" นำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 12 “อยู่ดี กินดี มีสุข มิติทางสังคมและวัฒนธรรมของสุขภาพ” ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) วันที่ 21-23 มิถุนายน 2560
 • Papers’ presentation Topic “The Scenario of Future Environmental History Instruction to Develop Sustainable Global Citizenship”, "Education and Citizenship” International Conference on International Relations and Development, ICIRD 24 June2017 09:45-16:00 Faculty of Political Science, Room 103 Thammasat University, Tha Prachan

หนังสือ

 • คู่มือการจัดกิจกรรมประวัติศาสตร์เพื่อชุมชน "นักสืบกาลเวลา"
 • รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2552 - 2553
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

https://expert.psru.ac.th/