| | | ฆ | | | | | ซ | ฌ | ญ | ฎ | ฎ | | ฑ | ฒ | | | | ถ | | | | | | | ฝ | | | | | | | ล | | | ษ | | | ฬ | | ฮ | ทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์

สุริชัย หวันแก้ว

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ "The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Rosette" เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศมอบแก่ชาวต่างประเทศผู้มีผลงานที่โดดเด่นในสาขาของตน ประจำฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2566 จากผลสำเร็จในการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย ทั้งยังมีส่วนในการพัฒนาการวิจัยด้านญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีส่วนสำคัญในการพัฒนาและสร้างเครือข่ายนักวิจัยรุ่นใหม่

29 views


อมรา พงศาพิชญ์

ศาสตราจารย์กิตติคุณ อมรา พงศาพิชญ์ อดีตประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฯลฯ

2061 views | มานุษยวิทยา, สังคมวิทยา, รัฐศาสตร์


| | | ฆ | | | | | ซ | ฌ | ญ | ฎ | ฎ | | ฑ | ฒ | | | | ถ | | | | | | | ฝ | | | | | | | ล | | | ษ | | | ฬ | | ฮ | ทั้งหมด