แสดง 81 ถึง 100 จาก 430 ผลลัพธ์

ณชพงศ์ จันจุฬา

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

213 views


ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์

อาจารย์ประจำสาขาการบริหารและพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ

249 views


ณปรัชญ์ บุญวาศ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

215 views


ณภัค เสรีรักษ์

นักวิชาการอิสระ มีความสนใจในประวัติศาสตร์เพศวิถี มานุษยวิทยาประวัติศาสตร์ ภาพแทนและการจัดแสดงทางวัฒนธรรม

589 views


ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว

อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

352 views


ณัฏฐ์ชวัล โภคาพานิชวงษ์

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

213 views


ณัฐจรี สุวรรณภัฏ

อาจารย์ประจำสาขาสังคมวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนใจทางวิชาการในประเด็นเรื่องสังคมวิทยาชีวิตประจำวัน จิตวิทยาสังคมแนวสังคมวิทยา ชีวิตแต่งงาน ครอบครัว และความสัมพันธ์ใกล้ชิด

696 views | สังคมวิทยา


ณัฐพงษ์ ปัญจบุรี

อาจารย์พิเศษ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชี่ยวชาญด้านจารึกและเอกสารโบราณ, เพลงพื้นบ้าน, คำประพันธ์ร้อยกรอง, ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

295 views


ณัฐพร ไข่มุกข์

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

246 views


ณีรนุช แมลงภู่

อาจารย์ประจำภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จบการศึกษาด้านมานุษยวิทยาจาก University of Wisconsin - Madison ในหัวข้อวิทยาพิพนธ์เรื่อง “Nationalism and Tourism: The Case of Thai Buddhist Pilgrimage in Myanmar”

551 views


ดลฤดี สุวรรณคีรี

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญและสนใจ ได้แก่ ทฤษฎีการพัฒนาชุมชน จิตวิทยาสังคม การพัฒนาความสามารถบุคคล สังคมและวัฒนธรรมไทย สื่อสารมวลชนและประชามติ ประชาสัมพันธ์ ศิลปะการพูดการแสดง

609 views


ดารุณี สมศรี

อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

311 views


ดำรงพล อินทร์จันทร์

อาจารย์ประจำภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความเชี่ยวชาญและสนใจในประเด็นเรื่องชาติพันธุ์ศึกษา ภาพยนตร์ชาติพันธุ์ และไทศึกษา

3568 views | ชาติพันธุ์


ดำรงศักดิ์ แก้วเพ็ง

อาจารย์ประจำสาขาการบริหารและพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

178 views


ดิเรก หมานมานะ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความสนใจในประเด็นวิชาการเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร (ประชากรศาสตร์) การถอดบทเรียน (ประชากรศึกษา) การประเมินโครงการ (จิตวิทยาอุตสาหกรรม)

562 views


ดุษฎี อายุวัฒน์

อาจารย์ประจำสาขาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1138 views


ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง

อาจารย์ประจำสาขาสังคมวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนใจทางวิชาการในประเด็นเรื่องเพศภาวะและการพัฒนา เพศภาวะและสิทธิมนุษยชน ทฤษฎีสตรีนิยมและทฤษฎีเควียร์ หลังอาณานิคมนิยมและข้ามชาตินิยม องค์การพัฒนาเอกชนกับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

1802 views | สังคมวิทยา


ต้องรัก จิตรบรรเทา

อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

11 views


ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล

ผู้เชี่ยวชาญและสนใจด้านคติชน, วรรณกรรมท้องถิ่น และผ้าทอไท/ไทย สังกัดศูนย์ล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

292 views


ทรงสิริ พุทธงชัย

ดิฉันสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางด้านอิสลามศึกษาจากมหาวิทยาลัย Exeter ในฐานะสังคมวิทยามีความสนใจทางวิชาการในด้านศาสนา การปฏิสังสรรค์สัญลักษณ์ ปรากฏการณ์วิทยา และควอนตัมฟิสิกส์ที่สัมพันธ์กับสังคมศาสตร์ เนื่องจากได้มีโอกาสฝึกฝนการละครของผู้ถูกกดขี่ จึงได้ใช้เครื่องมือทางการละครดังกล่าวในการเรียนการสอนและการวิจัยในระดับมหาวิทยาลัย และได้ทำเวิร์คชอปกับกลุ่มนักเรียนมัธยมและกลุ่มคนไร้บ้านอย่างต่อเนื่อง

915 views | สังคมวิทยา