นวพร สุนันท์ลิกานนท์

นักวิจัยของศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเวลา 6 ปี และทำงานวิจัยเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านการปฏิบัติงานด้านการศึกษาและการพัฒนาสังคม ความสนใจหลักของดิฉันคือเด็กและเยาวชนพื้นเมืองและกลุ่มเด็กและเยาวชนชายขอบที่ต้องการโอกาสในการพัฒนา ตอนนี้ฉันกำลังทำปริญญาเอก สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนของทุนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

32 views


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน
  • พ.ศ. 2556 - 2562 : นักวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการศึกษา
  • พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน : กำลังศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรสังคมศาสตร์ (นานาชาติ) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนทุนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • พ.ศ. 2561 - 2562 : University of Auckland, Faculty of Education and Social Work, School of Critical Studies in Education (Status: Terminating to do a research project on education innovative area-Satun Sandbox under Education Sandbox Act B.E.2562)
  • พ.ศ. 2554 - 2556 : สำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา ภาควิชา จิตวิทยาและการวิจัยทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พ.ศ. 2549 - 2554 : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาขาการสอนมัธยมศึกษา (วิชาเอก การสอนภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศษเป็นภาษาต่างประเทศ) ภาควิชา หลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา (มนุยษ์ศาสตร์-สังคมศาสตร์) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อีเมลnavaporn.sunan@gmail.com, navaporn_sun@cmu.ac.th
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจคนชายขอบ, การพัฒนาสังคม, การศึกษา, ชนพื้นเมือง, การศึกษาของเด็กและเยาวชน
CVดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการที่สำคัญ
  • Sunanlikanon, N. (2021). Problematizing local knowledge preservation of the complex social assemblage in globalizing Tai Lue communities in Chiang Kham. ASR: Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities, 7(2). https://doi.org/10.12982/cmujasr.2020.010
  • สมพงษ์ จิตระดับ และ นวพร สุนันท์ลิกานนท์. (2021, July). Node: หน่วยประสานเครือข่ายงานด้านการพัฒนาสังคมใน มุมมองทฤษฎีเครือข่าย-ผู้กระทำการ. Library.polsci.chula.ac.th. http://www.library.polsci.chula.ac.th/dl/2bcd961a2...
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)