อนันท์ธนา เมธานนท์

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

141 views


ประวัติการศึกษา
 • 2541 : ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 2537 : ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อีเมลananthana.m@ubu.ac.th
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

โครงการวิจัย

 • 2564 : ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของอาณาจักรล้านช้างและอาณาจักรไดเวียต ระหว่างกลางคริสตศตวรรษที่ 14 - ต้นคริสตศตวรรษที่ 18

ผลงานตีพิมพ์

 • 2560 : บางช่วงชีวิตของเหงวียนซู”1: ภาพสะท้อนยุคแห่ง วิกฤตการณ์ในเวียดนามปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 ใน วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 2560
 • 2559 : บทสำรวจประวัติศาสตร์ปัญหาความมั่นคงในทะเลจีนใต้ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 16- 19 ใน เอเชียปริทัศน์ ปีที่ 37/1 2559
 • 2556 : ไดเวียดยามศึก สังคมลุ่มน้ำโขง
 • 2555 : บทวิจารณ์หนังสือเรื่อง` southern vietnam under the nguyen ใน วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง
 • 2554 : วีรชนหรือคนโฉด ใน วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
 • 2553 : บทวิจารณ์หนังสือ The Tay Son Uprising: Society and Rebellion in Eighteenth -Century Vietnam By George Dutton ใน วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2552)
 • 2551 : การปฏิรูปครอบครัว ฯ ใน สังคมลุ่มน้ำโขง
 • 2550 : บทวิจารณ์หนังสือ ใน สังคมลุ่มน้ำโขง
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

http://www.la.ubu.ac.th/