อภินันท์ สงเคราะห์

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

64 views


ประวัติการศึกษา
  • 2545 : ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • 2533 : ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อีเมลapinan.s@ubu.ac.th
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

โครงการวิจัย

  • 2555 : หัวหน้าโครงการ การสำรวจสถานภาพองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตั้งแต่ทศวรรษ 2540s
  • 2555 : หัวหน้าโครงการ สถานภาพความรู้ประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานี

ผลงานตีพิมพ์

  • 2558 : กัมพูชากับปฏิกิริยาต่อต้านการปกครองของฝรั่งเศส ค.ศ.1885-1954 ใน ปริทรรศน์ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จักรวรรดินิยมตะวันตก ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : การเข้ามาและผลกระทบ
  • 2557 : การรับและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมอินเดียของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใน ปริทรรศน์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป้าหลอมอารยธรรมสำคัญของโลก 1
  • 2554 : จารึกพระเจ้ามเหนทรวรมัน : ภาพสะท้อนประวัติศาสตร์อีสานใต้สมัยคริสต์ศตวรรษที่ ๗ (มรดกความทรงจำแห่งจังหวัดอุบลราชธานี) ใน ๑๐๐ เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ ๑๒
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
http://www.la.ubu.ac.th/