เหมวรรณ เหมะนัค

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

145 views


ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy (Community Development) University of the Philippines Los Baños, Philippines 2544
 • ปริญญาโท : สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต (สังคมวิทยา) 2533 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์) 2528 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อีเมลheamawan.h@ubu.ac.th
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

งานวิจัย

 • 2556 : หัวหน้าโครงการ แนวทางการพึ่งตนเองเพื่อการดำรงชีพของชุมชนบ้านนาห้วยแคน อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
 • 2553 : หัวหน้าโครงการ การมีส่วร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม:กรณีศึกษาอ่างเก็บนำห้วยวังนอง ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ผลงานตีพิมพ์

 • 2555 : The Spiritual Belief in The Utilization of Mountain and Forest for Sustainable Livelihoods of the Bru Ethnic Group in Thalong Village Kongjiam District Ubonratchathani Province South and Southeast Asia Culture and Religion 01-08-2555
 • 2551 : การพึ่งตนเอง : การพัฒนาทางเลือกของชุมชนชายแดน ศิลปศาสตร์ ฉบับพิเศษ
 • 2550 : ข้อห้ามด้านสุขภาพอนามัย : ความเชื่อในการดูแลสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดอุบลราชธานี ศิลปศาสตร์

ผลงานนำเสนอ

 • 2564 : การผสมผสานทางวัฒนธรรมการไหว้ผีปู่ตา. การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
 • 2564 : ศักยภาพขององค์ประกอบทางการท่องเที่ยวเมืองชายแดนของจังหวัดอุบลราชธานีในมุมมอง ของนักท่องเที่ยวชาวลาว. การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
 • 2563 : ทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการดำรงชีพที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี. การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
 • 2557 : การพึ่งตนเองเพื่อการดำรงชีพที่ยั่งยืนของบ้านนาห้วยแคน อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ณ เซ็นทารา โอเต็ล แอนด์ คอนเวนชันเซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น 12-06-2557
 • 2555 : The Ritual of Offering Yams for Dedicating to Buddhist Monks : Transition and Existence of Buddhism tradition in the Northeastern Region in Thailand Buddhasravaka Bhiksu University . Anuradhapura Sri Lanka 18-02-2555
 • 2555 : The Spiritual Belief in The Utilization of Mountain and Forest for Sustainable Livelihoods of the Bru Ethnic Group in Thalong Village Kongjiam District Ubonratchathani Province South and Southeast Asia Culture and Religion 01-08-2555
 • 2554 : The Spiritual Belief in The Utilization of Mountain and Forest for Sustainable Livelihoods of the Bru Ethnic Group in Thalong Village Kongjiam District Ubonratchathani Province The 4th SSEASR Conference ประเทศภูฎาน 03-07-2554
 • 2553 : การจัดการพื้นที่ชุ่มนำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและพลังชุมชน :กรณีศึกษาหาดบุ่งสระพัง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 21-01-2553
 • 2553 : การใช้ทุนทางสังคมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน:กรณ๊ศึกษาอ่างเก็บนำห้วยวังนอง ตีบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี งานประชุมวิชาการวิจัยมอบ.ครั้งที่4 ณโรงแรมลายทอง 09-08-2553
 • 2552 : การดำรงชีวิตอย่างพอเพียงของหมู่บ้านชายแดนในจังหวัดอุบลราชธานี โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น 29 มกราคม 2552
 • 2551 : การพึ่งตนเอง : การพัฒนาทางเลือกของชุมชนชายแดน ศิลปศาสตร์ ฉบับพิเศษ
 • 2550 : ข้อห้ามด้านสุขภาพอนามัย : ความเชื่อในการดูแลสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดอุบลราชธานี ศิลปศาสตร์
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
http://www.la.ubu.ac.th/