นันทวัฒน์ ฉัตรอุทัย

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนใจประเด็นวิชาการเกี่ยวกับเรื่องแนวคิดทฤษฎีทางวัฒนธรรม, วัฒนธรรมบริโภคนิยม, อุตสาหกรรมวัฒนธรรม, การเมืองวัฒนธรรม (การต่อต้านทางวัฒนธรรม)

654 views


ประวัติการศึกษา

2547 - สม.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2542 - บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อีเมลnantawat.c@cmu.ac.th
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจแนวคิดทฤษฎีทางวัฒนธรรม, วัฒนธรรมบริโภคนิยม, อุตสาหกรรมวัฒนธรรม, การเมืองวัฒนธรรม (การต่อต้านทางวัฒนธรรม)
ผลงานวิชาการที่สำคัญ
  • นันทวัฒน์ ฉัตรอุทัย. (2556). "การศึกษา Popular Culture แบบเอ็ดเวิร์ด ธอมป์สัน". ใน ยุกติ มุกดาวิจิตร (บ.ก.), วัฒนธรรมต่อต้าน, หน้า 109-173. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.
  • นันทวัฒน์ ฉัตรอุทัย. (2552). "วัฒนธรรมนิยมคืออะไร," วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์3(3): 287 - 319.
  • นันทวัฒน์ ฉัตรอุทัย, (2549). “อดอร์โนกับอุตสาหกรรมวัฒนธรรม: กรณีศึกษาเพลงสมัยนิยม”. ใน ฐิรวุฒิ เสนาคำ (บ.ก.), เหลียวหน้าแลหลังวัฒนธรรมป๊อป, กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)