วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญและสนใจด้านวรรณกรรมนิทาน, วรรณกรรมท้องถิ่น, ความเชื่อ, ตำนานและพิธีกรรมในสังคมไทยร่วมสมัย, คติชนสมัยใหม่, การสืบทอดและการผลิตซ้ำวัฒนธรรม

201 views


ประวัติการศึกษา
 • 2558 : อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (คติชนวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2546 : อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2542 : อักษรศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อีเมลdistapan@yahoo.com
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจวรรณกรรมท้องถิ่น
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

บทความ

 • วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน. “อนุภาคน้ำเต้าในตำนานน้ำท่วมโลกและตำนานกำเนิดมนุษย์.” ภาษาและวรรณคดีไทย 18 (ธ.ค. 2544): 62-77.
 • วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน. “การแตกเรื่อง 2 ชั้น ในนิทานชุดสุวรรณสิรสา,” วรรณวิทัศน์ 5 (พ.ย. 2548): 40-67.
 • วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน. “วรรณกรรมเสี่ยงทาย “ศาสตรา”: ภูมิปัญญาของชาวใต้,” วรรณวิทัศน์ 7 (2550) : 39-86.
 • วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน. “ความเชื่อเรื่องพระอุปคุตปราบมาร: การสืบทอดและการผลิตซ้ำในสังคมไทยปัจจุบัน,” วารสารอักษรศาสตร์ ฉบับพิเศษ “คติชนสร้างสรรค์” ปีที่ 42 ฉ. 2 (ก.ค.- ธ.ค. 2556): 219-258.
 • วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน. “ตำนานพระอุปคุตในสังคมไทย : การรับรู้ตำนานพระอุปคุตและความสับสนกับประวัติของพระสาวกรูปอื่น” วรรณวิทัศน์ ปีที่ : 13 (2556) : 1-27
 • วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน “การสืบทอดและการผลิตซ้ำประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับพระอุปคุตในสังคมไทยปัจจุบัน” ใน ศิราพร ณ ถลาง, บรรณาธิการ".ประเพณีสร้างสรรค์" ในสังคมไทยร่วมสมัย. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2558 : 109 – 189.
 • วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน. “วาทกรรมและบทบาทของนิทานในมิติชาติพันธุ์สัมพันธ์.” วรรณวิทัศน์ 15(2558) : 273 – 318.
 • วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน. “ขายหัวเราะ - มหาสนุก ฉบับในหลวงรัชกาลที่ 9: การ์ตูนกับการเทิดพระเกียรติและการแสดงความอาลัย”. วรรณวิทัศน์. 17 (พฤศจิกายน 2560) : 84 – 131.
 • วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน. "เรื่องเล่าพญาเต่างอย: ตำนานหมู่บ้าน ข่าวหวยและเพลงอีสานป๊อบ "ใน กุสุมา รักษมณี,บรรณาธิการ. ภาษาสรร วรรณกรรมสาร เนื่องในวาระ 50 ปีภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. นครปฐม: ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2562: 265 - 283.
 • Watcharaporn Distapan, “Phra Upakhut Midnight Almsgiving Ritual:The Reproduction of a Northern Thai Ritual in Central Thailand” RIAN THAI: INTERNATIONAL JOURNAL OF THAI STUDIES. VOL. 8/2014 : 257 – 283.

หนังสือ

 • วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน. แบบเรื่องนิทานสังข์ทอง: การแพร่กระจายและความหลายหลาก. กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล
ศูนย์คติชนวิทยา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
https://www.arts.chula.ac.th/folklore/
คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
https://arts.tu.ac.th/teacherlarts