พิสุทธิลักษณ์ บุญโต

อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความสนใจในประเด็นพิพิธภัณฑ์ศึกษา มรดกวัฒนธรรมศึกษาและชาติพันธุ์สัมพันธ์ ผลงานวิจัย อาทิ พลวัตสถาปัตยกรรมบ้านกับการธำรงอัตลักษณ์ปกาเกอะญอ [สื่อมานุษยวิทยาทัศนา], การสำรวจสถานภาพและประเมินสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์วัดน้ำจำ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

830 views


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน
 • 2557 - ปัจจุบันอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประวัติการศึกษา
 • 2563 - ปัจจุบัน กำลังศึกษา Doctor of Philosophy (Architectural Heritage Management and Tourism-International Program) Silpakorn University
 • 2553 - 2556 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วัฒนธรรมและการพัฒนา – แขนงวิชาพิพิธภัณฑ์ศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล หัวข้อวิทยานิพนธ์: การสร้างบริบทใหม่ให้แก่ซิ่นตาหมี่ของชาวไทดำในพื้นที่ภูมิภาค ตะวันตกของประเทศไทย
 • 2549 - 2552 อักษรศาสตรบัณฑิต (วิชาเอกภาษาเยอรมัน วิชาโทสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 2543 - 2548 มัธยมศึกษาตอนปลาย แผนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันสาขาวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อีเมลps.boonto@gmail.com
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจมรดกวัฒนธรรมศึกษา, พิพิธภัณฑ์ศึกษา, ชาติพันธุ์สัมพันธ์
CVดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

ผลงานวิจัย

 • พิสุทธิลักษณ์ บุญโต. (2563). พลวัตสถาปัตยกรรมบ้านกับการธำรงอัตลักษณ์ปกาเกอะญอ [สื่อมานุษยวิทยาทัศนา]. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 • พิสุทธิลักษณ์ บุญโต. (2558). การสำรวจสถานภาพและประเมินสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์วัดน้ำจำ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่.
 • พิสุทธิลักษณ์ บุญโต, ทิพาภรณ์ ศรประสิทธิ์, นาตยา ชุ่มเย็น, สราวุฒิ สีหาโคตร และอาทิตย์ มูลสาร. (2557). แนวทางการนำเสนอองค์ความรู้ใน "พิพิธภัณฑ์หมอลำ". กรุงเทพฯ: The Jim Thompson Art Center.

บทความวิชาการ

 • นาตยา สิงห์คำ, จักรินรัฐ นิยมค้า และพิสุทธิลักษณ์ บุญโต. (2562). สตรอเบอรี่: การเปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคม และเศรษฐกิจภายในชุมชนบ้านบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่. ใน สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช, การประชุมวิชาการระดับชาติ 40 ปี ศิลปศาสตร์ “คุณภาพ ความเท่าเทียม และความหลากหลายทางศิลปศาสตร์”. 11 กุมภาพันธ์ 2562, น. 360-368.
 • พิสุทธิลักษณ์ บุญโต. (2562). วัด ชุมชน และภาครัฐกับการขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์วัดน้ำจำ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่. ใน สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, การประชุมวิชาการระดับชาติ 40 ปี ศิลปศาสตร์ “คุณภาพ ความเท่าเทียม และความหลากหลายทางศิลปศาสตร์”. 11 กุมภาพันธ์ 2562, น. 317-325.

หนังสือ

 • พิสุทธิลักษณ์ บุญโต และคณะ. (บ.ก.). (2561). ทะเบียนโบราณวัตถุวัดป่าตุ้มดอน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น.
 • พิสุทธิลักษณ์ บุญโต. (บ.ก.). (2562). ปกาเกอะญอ ณ ว่าเป่อโข่: เรื่องราวผู้คนและชุมชนบ้านแม่ขะปูเปียง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: ทริโอ แอดเวอร์ไทซิ่ง แอนด์ มีเดีย.
ผลงานวิชาการ (PDF)ดาวน์โหลด
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)