อัมพร จิรัฐติกร

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

129 views


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน

หลักสูตรที่สอน

 • Regionalization and Development
 • Trans-border Studies
 • Research Methodology
 • Introduction to Southeast Asia
 • Popular Culture in Southeast Asia
 • Migration in Southeast Asia
 • visual anthropology
ประวัติการศึกษา
 • 2008 Ph.D. University of Texas at Austin, Anthropology Dissertation: Migration, Media Flows and the Nation of the Shan in Thailand
 • 2003 M.A. University of Hawaii, Anthropology
 • 1999 M.A. National University of Singapore, Southeast Asian Studies
 • 1989 B.A. Kasetsart University, Bangkok, Sociology
ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อีเมลamporn.j@cmu.ac.th
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจแรงงานข้ามชาติ, ชาติพันธุ์สัมพันธ์, อาณาบริเวณชายแดนศึกษา, วัฒนธรรมกระแสนิยม
CVดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

ระดับชาติ

 • อัมพร จิรัฐติกร. (2561). “เศรษฐกิจเชิงอารมณ์ ของละครไทยในกัมพูชาและจีน”. วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา 37(2): 97-128.

ระดับนานาชาติ

 • Jirattikorn, Amporn. (2019). “From Cassette to Video CD: A Shan Army Musical Band in the Transnational Space of the Thailand-Burma Border” in Volker Grabowsky and Frederik Rettig (eds.) Armies and Societies in Southeast Asia. Chiang Mai: Silkworm Book, pp. 415-451.
 • Jirattikorn, Amporn. (2017). Forever transnational: The ambivalence of return and cross-border activities of the Shan across the Thailand-Myanmar border: Forever transnational. Singapore Journal of Tropical Geography. pp.75-89.
 • Jirattikorn, Amporn. (2016). “Buddhist Holy Man Khruba Bunchum: The Shift in a Millenarian Movement at the Thailand-Myanmar Border” Sojourn. 31(2): pp.377-412.
 • Jirattikorn, Amporn. (2016). “Radio and Non-citizen Public Sphere: Exploring Shan Migrant Public Sphere in the City of Chiang Mai, Thailand”, South East Asia Research. 24(1): pp.99-117.
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

เว็บไซต์ข้อมูลคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

https://www.soc.cmu.ac.th/professor_new