เอกรินทร์ พึ่งประชา

อาจารย์ประจำภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร สนใจประเด็นวิชาการเกี่ยวกับมานุษยวิทยาการเกษตร มานุษยวิทยานิเวศ การจัดการทรัพยากรโดยชุมชน มานุษยวิทยาการท่องเที่ยว ชาติพันธุ์ ฯลฯ


2707 views | ชาติพันธุ์, มานุษยวิทยานิเวศ, ทฤษฎีทางสังคมและวัฒนธรรม


ประวัติการศึกษา

2556 - Ph.D. (Environment and Resource Studies) มหาวิทยาลัยมหิดล

2551 - A Special Student Ph.D. Program (Anthropology) Brown University

2545 - สม.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2533 - ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจมานุษยวิทยานิเวศ, ชาติพันธุ์, มานุษยวิทยาการเกษตร, ความมั่นคงทางอาหาร, มานุษยวิทยาอาหาร, การจัดการทรัพยากรโดยชุมชน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, มานุษยวิทยาการท่องเที่ยว, ทฤษฎีทางสังคมและวัฒนธรรม
CVดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ (PDF)ดาวน์โหลด
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
หัวเรื่องหลักชาติพันธุ์, มานุษยวิทยานิเวศ, ทฤษฎีทางสังคมและวัฒนธรรม
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)