ปุรินทร์ นาคสิงห์

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนใจประเด็น สังคมวิทยาในชีวิตประจำวันทฤษฎีทางสังคมวิทยา ความเบี่ยงเบนและการควบคุมทางสังคม ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผลงานวิชาการ อาทิ เกย์: กระบวนการพัฒนาเอกลักษณ์และวิธีชีวิตทางเพศ

1728 views


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน

วิชาที่สอน

 • แนวความคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยา
 • จิตวิทยาทางสังคมแนวสังคมวิทยา
 • วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
 • สารัตถสังคมวิทยาประยุกต์
 • สังคมวิทยาในชีวิตประจำวัน
 • ความเบี่ยงเบนและการควบคุมทางสังคม
 • สังคมวิทยาการเมือง
 • ทฤษฎีสังคมวิทยาร่วมสมัย

กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร ภายในมหาวิทยาลัย

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์)
 • คณะกรรมการบริหาร โครงการหลักสูตรสองปริญญาคู่ขนานระหว่างหลักสูตร วท.บ. (วนศาสตร์) สาขาวนศาสตร์ชุมชนคู่ขนานกับหลักสูตร ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
 • คณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร ภายนอกมหาวิทยาลัย

 • คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสภา
ประวัติการศึกษา

ศศ.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)(เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สม.ม.(สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปร.ด.(สหวิทยาการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อีเมลfsocprn@ku.ac.th
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจสังคมวิทยาในชีวิตประจำวัน, ทฤษฎีทางสังคมวิทยา, ความเบี่ยงเบนและการควบคุมทางสังคม, ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ, พฤติกรรมเบี่ยงเบน, ความไม่เท่าเทียมกันในสังคมไทย
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

เอกสารวิชาการ

 • แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยา, 2557
 • เอกสารประกอบการสอนวิชาแนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา (ฉบับปรับปรุง 2556)
 • ปุรินทร์ นาคสิงห์ และธาตรี ใต้ฟ้าพูล. "การประกอบสร้างตัวตนเกย์ในภาพยนตร์ไทย" วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 39(2): 35-53.
 • ปุรินทร์ นาคสิงห์. 2559. “วัฒนธรรมกับสังคม” ใน อัมพร สุคันธวาณิช และพวงเพชร สุรัตนกวีกุล (บรรณาธิการ). มนุษย์กับสังคม. พิมพ์ครั้งที่ 13. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 • ปุรินทร์ นาคสิงห์. 2559. “พฤติกรรมเบี่ยงเบนและปัญหาสังคม” ใน อัมพร สุคันธวาณิช และพวงเพชร สุรัตนกวีกุล (บรรณาธิการ). มนุษย์กับสังคม. พิมพ์ครั้งที่ 13. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 • ปุรินทร์ นาคสิงห์. 2560. “บลูดี: อำนาจพลางกับการผลิตซ้ำร่างเกย์” ใน นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ (บรรณาธิการ). เมื่อร่างกายกลายเป็นเพศ อำนาจเสรีนิยมใหม่ของเพศวิถีในสังคมไทย. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.
 • วรชัย วิริยารมภ์, ปุรินทร์ นาคสิงห์ และ ฉัตรวรรณ พลเพชร. 2558. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ซาไก: กรณีศึกษา ซาไกกลุ่มตะโหมด จังหวัดพัทลุง, วารสารปาริชาต, 27 (2): 82-103.
 • ปุรินทร์ นาคสิงห์. 2558. เพศวิถีของ “ชายขอบ” ในห้องน้ำสาธารณะ, วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา, 34(1): 9-29.
 • ว่าที่ร้อยตรี อนุสรณ์ ขวัญกิจอุดมกุล และ ปุรินทร์ นาคสิงห์. 2559. กระบวนการเข้าสู่อาชีพของสาวนั่งดริ๊งค์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 15 “การพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง” วันที่ 30-31 มกราคม 2559. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หน้า 165-176.
 • ฟาดีละฮ์ มะกูวิง และปุรินทร์ นาคสิงห์. 2559. การธำรงอัตลักษณ์ของผู้ต้องขังหญิงมุสลิม.เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2559 “เอกภาพและความหลากหลายในมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 หน้า 872-883.
 • ปุรินทร์ นาคสิงห์, กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, ชลิตา บัณฑุวงศ์ และอังกูร หงษ์คณานุเคราะห์. 2560. ชนบทที่เปลี่ยนผ่านและการปรับตัวในการดำรงชีพของเกษตรกร: กรณีศึกษา “ชุมชนเกษตรกรรม” ที่ จ.นครปฐม. วารสารวิจัยสังคม. 40(2): 69-98.
 • สุภัสสร สุนทรวิภาต และปุรินทร์ นาคสิงห์. 2560. พื้นที่เชิงอำนาจและการแสดงตัวตนของผู้ใช้พื้นที่ “วัดพระศรีมหาอุมาเทวี”. วารสารชุมชนสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, 2(1): 48-69.
 • ปุรินทร์ นาคสิงห์ และอังกูร หงษ์คณานุเคราะห์. 2561. การทำให้สงกรานต์กรุงเทพฯ เป็นสินค้าวัฒนธรรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว. วารสารมานุษยวิทยา, 1(1): 159-189.
 • Bundhuwong, C., Naksing, P. Chawathanakun, K., and Hongkananukraw, A. 2017. Rural Transformation and Livelihood Adaptations: A Case Study of Villagers in an “Agricultural Community” in Nakhonprathom, Thailand. In 13th International Conference on Thai Studies Globalized Thailand? Connectivity, Conflicts and Conundrums of Thai Studies, 15-18 July 2017, Chiang Mai, Thailand, pp. 96.

งานวิจัย

 • การศึกษาสถานภาพทางวิชาการของภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557
 • โครงการวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาประยุกต์, 2557
 • ชนบทที่เปลี่ยนผ่านและการปรับตัวในการดำรงชีพของเกษตรกร: กรณีศึกษาเกษตรกร อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม, 2558
 • สงกรานต์ การดำรงอยู่ และการเปลี่ยนแปลงในบริบทการท่องเที่ยว, 2560
ผลงานวิชาการ (PDF)ดาวน์โหลด
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ฐานข้อมูลคณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://soc-ant.soc.ku.ac.th/index.php/staff/lectur...