ศยามล เจริญรัตน์

อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนใจและเชี่ยวชาญในเด็นวิชาการด้าน ทรัพยากรและการจัดการ เด็กและเยาวชน ความสุขมวลรวม การถอดบทเรียน สตรี

599 views


ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก Ph.D.(สาขาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท ม.ม. (มานุษยวิทยามหาบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจทรัพยากรและการจัดการ, เด็กและเยาวชน
ผลงานวิชาการ (PDF)ดาวน์โหลด
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)