กนกวรรณ ธราวรรณ

อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ผลงานวิชาการ อาทิ รายงานผลการวิจัยบันทึกประสบการณ์ของผู้หญิงที่ตั้งท้องเมื่อไม่พร้อม,การเมืองเรื่องเพศและร่างกายผู้หญิง: เอดส์ แท้ง ความรุนแรงและหญิงรักหญิง

2451 views


ประวัติการศึกษา

Ph.D. (Medical Anthropology) University of California Santa Cruz, U.S.A., 2552.

M.A. (Anthropology) University of California Santa Cruz, U.S.A., 2546.

ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการศึกษาเด็กปฐมวัย, Lesley College, U.S.A., 2536.

ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตวิทยา, มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่, 2534.

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
อีเมลkanokwan.thr@mahidol.ac.th
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจมานุษยวิทยาการแพทย์, Gender, Women's Human Rights, Queer Studies, Ethnographic Study
CVดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

งานวิจัย

กนกวรรณ ธราวรรณ, และคนอื่นๆ. (2543). การติดตามการดำเนินงานด้านสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ตามแผนปฏิบัติการ ICPD และ ICPD+5 ของประเทศไทย. นครปฐม: ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข คณะสังคมสาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา.

กนกวรรณ ธราวรรณ. (2545). รายงานผลการวิจัยบันทึกประสบการณ์ของผู้หญิงที่ตั้งท้องเมื่อไม่พร้อม. กรุงเทพฯ: โครงการรณรงค์เพื่อสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ สภาประชากร.

งานเขียนบทความในหนังสือและวารสาร

กนกวรรณ ธราวรรณ. (2555). รัฐไทยกับชีวิตคู่แบบเพศวิถีนอกขนบ. ใน กุลภา วจนสาระ, และกฤตยา อาชวนิจกุล (บรรณาธิการ). ประชากรและสังคม 2555 : ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

กนกวรรณ ธราวรรณ. (2556). เพศวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศ: ขบวนการเคลื่อนไหวสิทธิทางเพศในประเทศอาเซียน. ใน สุชาดา ทวีสิทธิ์, มาลี สันภูวรรณ์, และศุทธิดา ชวนวัน (บรรณาธิการ). ประชากรและสังคม 2556 : ประชากรและสังคมในอาเซียน : ความท้าทายและโอกาส. นครปฐม: สำนักพิมพ์ประชากรและสังคม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

บทความวิชาการ

กนกวรรณ ธราวรรณ. 2562. “ความเป็นเพศในสังคมเมืองกรุงเทพ.” วารสารมานุษยวิทยา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน)

กนกวรรณ ธราวรรณ. (2560). ศัลย์สร้าง: ความงามบนเส้นด้าย. ใน นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ (บรรณาธิการ), เมื่อร่างกลายเป็นเพศ. กรุงเทพ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

กนกวรรณ ธราวรรณ. (2559). ผู้สูงอายุต่างชาติในสังคมไทย. ใน สุรีย์พร พันพึ่ง, จรัมพร โห้ลายอง, ศุทธิดา ชวนวัน, Kerry Richter, Lylla Winzer and Marc Voelker (บรรณาธิการ), ประชากรและสังคม ๒๕๕๙ ประเทศไทยกับศตวรรษแห่งการย้ายถิ่นข้ามชาติ. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

กนกวรรณ ธราวรรณ. (2555). รัฐไทยกับชีวิตคู่แบบเพศวิถีนอกขนบ. ใน กฤตยา อาชวนิจกุล และ กุลภา วจนสาระ (บรรณาธิการ), ประชากรและสังคม ๒๕๕๕ ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานเขียนหนังสือและตำรา

กนกวรรณ ธราวรรณ. (2542). ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน. ม.ป.ท.: โครงการรณรงค์เพื่อสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์.

ผาสุก พงษ์ไพจิตร, และคนอื่นๆ. (2545). วิถีชีวิต วิธีสู้ ขบวนการประชาชนร่วมสมัย. กรุงเทพฯ: ตรัสวิน(ซิลเวอร์บุคส์).

กฤตยา อาชวนิจกุล, และกนกวรรณ ธราวรรณ. (2550). วิเคราะห์วิธีคิดวิทยาเพศภาวะและเพศวิถีในเอดส์ศึกษา. กรุงเทพฯ: แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง.

วิพุธ พูลเจริญ, และคนอื่นๆ. (2554). คู่มือกระบวนการ : การจัดการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาอนามัยเจริญพันธุ์และเอดส์ในกลุ่มเยาวชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มภาคี. นนทบุรี: คุณาไทย.

วิพุธ พูลเจริญ, และคนอื่นๆ. (2554). เคล็ด (ไม่) ลับสำหรับกระบวนการจัดการเชิงยุทธศาสตร์. นนทบุรี: คุณาไทย.

วิพุธ พูลเจริญ, และคนอื่นๆ. (2554). ตัวอย่างเกณฑ์มาตรฐาน : กลวิธีป้องกันแก้ไขปัญหาอนามัยเจริญพันธุ์และเอดส์ในกลุ่มเยาวชน. นนทบุรี: คุณาไทย.

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ (บรรณาธิการ). (2560). เมื่อร่างกลายเป็นเพศ : อำนาจเสรีนิยมใหม่ของเพศวิถีในสังคมไทย. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

การประชุมทางวิชาการ

กนกวรรณ ธราวรรณ. (2551). ผู้หญิงเต้นรำกับสุดยอดแห่งวิถีทางเพศ. ใน เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นรายงานวิจัยและการสร้างฐานข้อมูลสุขภาวะทางเพศ : เรียนรู้ผลึกความคิดเรื่องเพศผ่านการวิพากษ์โครงการวิจัย ภาคสอง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานบรรณาธิการ

สุรีย์พร พันพึ่ง, และคนอื่นๆ (บรรณาธิการ). (2559). ประเทศไทยกับศตวรรษแห่งการย้ายถิ่นข้ามชาติ. นครปฐม: สำนักพิมพ์ประชากรและสังคม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

ผลงานวิชาการ (PDF)ดาวน์โหลด
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)