จุลนี เทียนไทย

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนใจประเด็นวิชาการด้านมานุษยวิทยาวัฒนธรรม มานุษยวิทยาการแพทย์และโภชนาการ มานุษยวิทยาธุรกิจ การวิจัยเชิงคุณภาพ เพศสภาพ เยาวชน ผู้พิการ และประชากรเมือง ฯลฯ

1550 views


ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก Ph.D. Bio-Cultural Anthropology (University of Oregon)

ปริญญาโท M.A. Applied Anthropology (Oregon State University)

ปริญญาตรี ร.บ. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อีเมลchulanee00@hotmail.com
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจมานุษยวิทยาการแพทย์และโภชนาการ, มานุษยวิทยาธุรกิจ, มานุษยวิทยาวัฒนธรรม, การวิจัยเชิงคุณภาพ, เพศสภาพ เยาวชน ผู้พิการ และประชากรเมือง
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

หนังสือ

จุลนี เทียนไทย. (2553). มานุษยวิทยาธุรกิจ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Thianthai, Chulanee. (2003). Cosmopolitan food beliefs and changing eating habits in Bangkok. Eugene, Oregon: University of Oregon.

Thompson, Eric C., Thianthai, Chulanee and Thuzar, Moe. (2016). Do young people know ASEAN? Update of a Ten-Nation Survey. Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute.

งานวิจัย

จุลนี เทียนไทย. (2549). การเติบโตของวัยรุ่นไทยท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคม : กรณีศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างทางเพศในการมองภาพลักษณ์รูปร่างในอุดมคติ ความไม่พึงพอใจในรูปร่าง และวิธีการให้ได้มาซึ่งภาพลักษณ์รูปร่างอันเป็นผลเสียต่อสุขภาพของวัยรุ่นไทยอายุ 16-19 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

จุลนี เทียนไทย. (2555). โครงการการสร้างความเข้าใจและถอดบทเรียนการฝ่าวิกฤตกรณีมหาอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 จากประสบการณ์ของภาคประชาชนผู้ประสบภัย.

อีริก ซี. ทอมป์สัน และจุลนี เทียนไทย. (2551). ทัศนคติและการตระหนักรู้ต่อความเป็นอาเซียน : ผลการวิจัยเชิงสำรวจจากสิบประเทศเพื่อนบ้าน. กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Thianthai, Chulanee. (2004). Gender and class differences in young people's sexuality and HIV/AIDS risk-taking behavior in Thailand.” In Culture, Health and Sexuality Journal. Vol. 6 (3): 189-203.

Thianthai, Chulanee. (2005). Growing up in a transitional society: A study on gender differences and changes in body image, perceptions of the young Thai generation. DeKalb, III: Northern Illinois University.

บทความ

จุลนี เทียนไทย. (2547). “เพศศึกษา : สิ่งที่จำเป็นกับสังคมไทยในวันข้างหน้า” ใน รวมบทความสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปี 2547. กรุงเทพฯ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

จุลนี เทียนไทย. (2548). “พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นไทยและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์” ใน อมรา พงศาพิชญ์, บรรณาธิการ. เพศสถานะและเพศวิถีในสังคมไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

จุลนี เทียนไทย. (2549). “ชราภาพแต่ร่างกาย หากสดใสในจิตใจ : การประยุกต์ใช้ธรรมในชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุไทยในกรุงเทพฯ” ใน สุภางค์ จันทวานิช และสุภาวดี มิตรสมหวัง, บรรณาธิการ. รวมบทความทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปี 2549. กรุงเทพฯ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

จุลนี เทียนไทย. (2552). “อาหารที่ดี อาหารที่ไม่ดี อาหารขยะ และอาหารฟาสต์ฟู้ดในสายตาของคนกรุง” ใน ธเนศ วงศ์ยานนาวา, บรรณาธิการ. รัฐศาสตร์สาร, 30 (4).

Haanstad, Eric and Thianthai, Chulanee. (2015). “Unifying Equality or Majority Rule: Conflicting Democratic Conceptions among Thai Adolescents in the City and Suburbs” in Lenger, Alexander and Schumacher, Florian. Eds. Understanding the Dynamics of Global Inequality. Verlag Berlin Heidelberg: Springer. (107-126)

Thianthai, Chulanee. (2003). “Innovating the new form of sex education for the 21st century.” in Sexology Society Newsletter.

Thianthai, Chulanee. (2006). “Influential Sources Affecting Bangkok Adolescent body Image Perceptions.” International Journal of Adolescence Medicine and Health, 18 (4): 633-641.

Thianthai, Chulanee. (2007). “A glance into the life of a computerized generation: A case study on Thai teenagers living in Bangkok.” In Hongladarom, Soraj. Ed. Computing and Philosophy in Asia. Newcastle, UK: Cambridge Scholars Publishing.

Thianthai, Chulanee. (2007). “Senile body but cheerful soul: Dharma in the lives of the Bangkok elderly.” Asian Japan Journal, 2 (Mar): 33-50.

Thianthai, Chulanee and Thompson, E. C. (2007). “Thai perceptions of the ASEAN region: Southeast Asia as prathet phuean baan.” Asian Studies Review, 31 (1): 41-60.

Thianthai, Chulanee. (2007). “The history, evolution, and causes of eating disorders through the sociocultural related factors and perspective.” Journal of Health Research, 21 (2): 93-100.

Thianthai, Chulanee. (2008). “Do male and female adolescents view their dissatisfaction body parts the same way?.” International Journal of Adolescence and Health, 20 (1): 33-39.

Thianthai, Chulanee. (2009). “Insights in to Bangkok elementary students' food choice on school days.” International Journal of Child Health and Human Development, 1 (4): 455-460.

Thianthai, Chulanee and Bovornkitti, Lerstiri. (2010). “Art Adaptations for Children with Disabilities.” Journal of Health Systems Research, 4 (2): 188-203.

Thianthai, Chulanee and Bovornkitti, Lerstiri. (2010). “Art and language arts of handicapped children.” Journal of Health Systems Research, 4 (3): 349-356.

Thianthai, Chulanee. (2012). "Perceptions of Democracy among Thai Adolescents". In Occasional Paper Series: Southeast Asian Studies at Freiburg. Online Journal access through https://www.southeastasianstudies.uni-freiburg.de/publications/op-series

Thianthai, Chulanee. (2013). “Educational options, difficulties, and barrier for vision, hearing, and mobility impaired persons living in Bangkok” in International Journal on disability and human development, 13 (1): 33-44.

Thompson, Eric C., Thianthai, Chulanee and Hidayana, Irwan. (2007). “Culture and international imagination in Southeast Asia.” Political Geography, 26 (3): 268-288.

ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)