นิติ ภวัครพันธุ์

อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนใจประเด็นวิชาการเกี่ยวกับมานุษยวิทยาประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยาเศรษฐกิจ มานุษยวิทยาพรมแดน ฯลฯ

1417 views | มานุษยวิทยา


ประวัติการศึกษา
 • 2540 - ปริญญาเอก Ph.D., Anthropology, Australian National University ค.ศ.1997
 • 2530 - ปริญญาโท M.A., Anthropology (with Distinction) ,University of Otaga ค.ศ.1987
 • 2522 - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์
อีเมลniti257@yahoo.com, npawakapan@gmail.com
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจมานุษยวิทยาเศรษฐกิจ, มานุษยวิทยาประวัติศาสตร์, มานุษยวิทยาพรมแดน
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

หนังสือ

 • นิติ ภวัครพันธุ์. (2560). ชวนถก ชาติและชาติพันธุ์. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : ศยาม
 • นิติ ภวัครพันธุ์. (2558). เรื่องเล่าเมืองไต พลวัติของเมืองชายแดนไทย-พม่า. เชียงใหม่ : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นิติ ภวัครพันธุ์. (2554). พัฒนาการทางวัฒนธรรม-สังคมในมุมมองวิวัฒนาการนิยม. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานวิจัย

 • อภิชาต สถิตนิรามัย, ยุกติ มุกดาวิจิตร และ นิติ ภวัครพันธุ์. (2556). ทบทวนภูมิทัศน์การเมืองไทย. เชียงใหม่ : แผนงานวร้างเสริมนโยบายสาธาณะที่ดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นิติ ภวัครพันธุ์. (2552). "วัฒนธรรมเก็บสะสม "ใจรัก" และ "กำไร" ใน สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ (บรรณาธิการ), ใน ประวัติศาสตร์ในมิติวัฒนธรรมศึกษา, รวมบทความจากการประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 7, ยกเครื่องเรื่องวัฒนธรรมศึกษา เอกสารวิชาการลำดับที่ 82, หน้า 300-443, กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • นิติ ภวัครพันธุ์. (2550). "มือถือ : ปัจจัยที่ห้าของแรงงานพม่าในเมืองชายแดน" ใน วิภาส ปรัชญาภรณ์, กมลทิพย์ จ่างกมล, สุดารัตน์ คุสินธุ์ล ทวีศักดิ์ วรฤทธิ์เรืองอุไร และสุนีย์ ประสงค์บัณฑิต (กองบรรณาธิการ), ใน สู่พรมแดนแห่งความรู้เรื่องวัฒนธรรมบริโภค, รวมบทความจากการประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 5, วัฒนธรรมบริโภค บริโภควัฒนธรรม, เอกสารวิชาการลำดับที่ 63, หน้า 199-262, กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • Niti Pawakapan, Mike Rochford, Shane Martin and Marion Norris. (1992). A Profile of Sole Parents from the 1986 Census. (Wellington, Department of Social Welfare, Research Series 13
 • Niti Pawakapan and Mike Rochford. (1990). An Evaluation of the Stepping Out Programme. (Wellington, Department of Social Welfare, Research Series 12)

บทความ

 • นิติ ภวัครพันธุ์. (2564). ""รัฐเจ้าเมือง" : ข้อเสนอเรื่อง "รัฐ" ของคนไตในเวียดนาม" ใน พวงทอง ภวัคีพันธุ์ (บรรณาธิการ), 80 นิธิ เอียวศรีวงศ์ ปัญญาชนแห่งสยามยุคเปลี่ยนผัน. ฟ้าเดียวกัน, 19(1)
 • นิติ ภวัครพันธุ์. (2561). "อภินิหารและปาฏิหาริย์ : เรื่องเล่าและจินตนาการแห่งเทือกเขาหิมาลัย", รัฐศาสตร์สาร, 39(1), หน้า 119-161
 • นิติ ภวัครพันธุ์. (2560). "ตอบธเนศ : สนทนาเรื่องชาติพันธุ์และชาติ", รัฐศาสตร์สาร, 38(2), หน้า 320-335
 • นิติ ภวัครพันธุ์. (2558). "แนวคิดโลกราษฎรนิยม (Cosmopolotanism) กับคนงานไทย" ใน ชยันต์ วรรธนะภูติ และสมัคร์ กอเซ็ม (บรรณาธิการ), ASEAN Annual Review อาเซียนปริทัศน์, หน้า 38-77
 • นิติ ภวัครพันธุ์. (2556). "ชีวิตถิ่นที่คลุกเคล้า", วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 25(2), หน้า 205-235
 • นิติ ภวัครพันธุ์. (2553). "ข้าหนีเจ้า คนตัวเล็กตัวน้อยหนีอารยธรรม? อ่าความคิดต่อต้านรัฐของ James C"Scott", อ่าน, 3(1), หน้า 186-195
 • นิติ ภวัครพันธุ์. (2553). ""ลูกผสม" ของคนสตูล", วิภาษา, 4(1) หน้า 58-61
 • นิติ ภวัครพันธุ์. (2549). "คนรวย เอเยนต์ ผู้นำมาการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชุมชน", ใน ธเนศ วงศ์ยานนาวา (บรรณาธิการ) จักรวาลวิทยา : บทความเพื่อเป็นเกียรติแก่ นิธิ เอียวศรีวงศ์, หน้า 458-493
 • นิติ ภวัครพันธุ์. (2541). ""บางครั้งเป็นคนไทย บางครั้งไม่ใช่" อัตลักษณ์แห่งตัวตนที่ผันแปรได้", รัฐศาสตร์สาร, 20(3), หน้า 215-251
 • Niti Pawakapan, “Emotions and the Awareness of Rights among the Thais”, Suvannabhumi: Multi-disciplinary Journal of Southeast Asian Studies 7.2 (December 2015): 105-131
 • Niti Pawakapan, “Once were Burmese Shans”: Reinventing Ethnic Identity in Northwestern Thailand”, in Centering the Margin: Agency and Narrative in Southeast Asian Borderlands, edited by Alexander Horstmann and Reed L. Wadley (New York and Oxford: Berghahn Books, 2006): 27-52
 • Niti Pawakapan, “Traders, Kinsmen and Trading Counterparts: The Rise of Local Politicians in Northwestern Thailand”, The Australian Journal of Anthropology 14.3 (2003): 365-382
 • Niti Pawakapan, “No Longer Migrants: Southern New Zealand Chinese in the Twentieth Century”, in Chinese Migrants Abroad: Cultural, Educational, and Social Dimensions of the Chinese Diaspora, edited by Michael W.Charney, Brenda S. A. Yeoh and Tong Chee Kiong (Singapore: Singapore University Press and World Scientific, 2003): 204-228
 • Niti Pawakapan, “‘Almost a love story’: Japanese soldiers 4 in north-western Thailand”, South East Asia Research 9.2 (2001): 149-171
 • Niti Pawakapan, “Trade and Traders: Local Becomes National”, Journal of Southeast Asian Studies 31.2 (2000): 374-389

บรรณาธิการหนังสือ

 • ธนิก เลิศชาญฤทธิ์. (2554). การจัดการวัฒนธรรม. นิติ ภวัครพันธุ์ (บรรณาธิการ). กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย. (2554). วงศาวิทยาปรัชญาการเมืองว่าด้วยการต่อต้านฉันทามติ. นิติ ภวัครพันธุ์ (บรรณาธิการ). กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานวิชาการ (PDF)ดาวน์โหลด
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
หัวเรื่องหลักมานุษยวิทยา
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)