จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง

อาจารย์ประจำสาขาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนใจประเด็นวิชาการเรื่อง ethnicity, ethnonationalism, anthropology of borders, anthropology of arts, political anthropology etc.

2439 views | มานุษยวิทยา, ชาติพันธุ์


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษา

1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 ปี
2. University of Toronto: Teaching Assistant
2.1 ANT102H5: Introduction to Sociocultural and Linguistic Anthropology (University of Toronto Mississauga - Fall/2006, 2007, 2008; Summer/2008)
2.2 ANTA02H3: Introduction to Anthropology: Society, Culture and Language (University of Toronto Scarborough - Winter/2008, 2009)

งานอื่นๆ

 1. หัวหน้าสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 2. คณะกรรมการประจาคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 3. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 4. กรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา
 5. กรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา
 6. กรรมการประกันคุณภาพของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 7. กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะที่ 3 (KKU EC panel 3)
 8. คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 9. คณะกรรมการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 10. ที่ปรึกษาชุมนุมสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การฝึกอบรม

 1. Visual Anthropology Workshop. จัดโดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน), 2 – 12 เม.ย. 2555.
 2. Professional Development Programme in Methodology, Mentoring and Teaching Practice. จัดโดย สานักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ Institute of Continuing and TESOL Education, University of Queensland, 8 – 19 ตุลาคม 2555.
 3. The United States Rotation of the MFES Global Fellowship Training. จัดโดย Middleton Foundation for Ethical Studies Global Fellowship Program for Developing Capacity in Ethical Review. 8 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2558 ณ เมือง Olympia รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 4. The 14th Nagasaki International Course on Research Ethics. จัดโดย NagasakiUniversity. 28 – 30 มิ.ย. 2558 ณ เมืองนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น

ทุนการศึกษา/เกียรติประวัติ

 1. ทุนโครงการส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (2537 – 2543)
 2. ทุนรัฐบาล (ก.พ.) ให้ไปศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา ณ University of Toronto ประเทศแคนาดา (2545 – 2550)
 3. The School of Graduate Studies Research Travel Grant, University of Toronto (2550)
 4. The McCuaig-Throop Bursary, School of Graduate Studies, University of Toronto (2551)
ประวัติการศึกษา

2554 - Ph.D. (Anthropology), University of Toronto, Canada

2543 - สม.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2538 - วท.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันสาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อีเมลjagcad@gmail.com, chakra@kku.ac.th
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจEthnicity, ethnonationalism, anthropology of borders, anthropology of arts, political anthropology, anthropology of the body, Mekong studies, ethic identities of diasporic peoples in multicultural societies
CVดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ (PDF)ดาวน์โหลด
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
หัวเรื่องหลักมานุษยวิทยา, ชาติพันธุ์
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ฐานข้อมูลคณาจารย์สาขาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

https://www.huso-kku.org/lecture.php