กีรติพร จูตะวิริยะ

อาจารย์ประจำสาขาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1721 views


ประวัติการศึกษา

2552 - ปริญญาเอก Ph.D. (Comparative Culture andArea Studies) University of the Ryukyus, Japan

2549 - ปริญญาโท M.A. (Sociology) University of the Ryukyus, Japan

2544 - ปริญญาตรี วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันสาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อีเมลkeersr@kku.ac.th
CVดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

บทความ

กีรติพร จูตะวิริยะ. (2553). “การเปลี่ยนแปลงวิถีการบริโภคอาหารในกระแสโลกาภิวัตน์เขตนครหลวงเวียงจันทน์สปป. ลาว”. ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6, 15-16 พฤศจิกายน 2553 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

กีรติพร ศรีธัญรัตน์. (2553). “วิถีการบริโภคอาหารพื้นบ้านของคนรุ่นใหม่ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ สาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจําปี 2553 แม่น้ำโขง ณ นครพนม II: Social and Economic Corridors of the Mekong Basin, 21-22 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมนครพนม ริเวอร์วิว. นครพนม : มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

กีรติพร ศรีธัญรัตน์. (2553). “สินค้าวัฒนธรรมญี่ปุ่นกับวัฒนธรรมลูกผสมในไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์” ในเอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติของเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 3 (สังคมศาสตร์). กรุงเทพฯ : โครงการเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย.

กีรติพร ศรีธัญรัตน์. (2553). “บทวิจารณ์หนังสือ : เมื่อแสงส่องและสร้างวัฒนธรรม”. ใน วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 27 (2), หน้า 119-126.

กีรติพร ศรีธัญรัตน์. (2552). “บทวิจารณ์หนังสือ : อาณาบริเวณศึกษาหมู่บ้านการเกษตรเชิงเขาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”. ใน วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง, 5 (2), หน้า 139-147.

กีรติพร ศรีธัญรัตน์. (2552). “สินค้าวัฒนธรรมญี่ปุ่นกับวัฒนธรรมลูกผสมในไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์”. ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติของเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 3, 15-17 ตุลาคม 2552 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น : คณะกรรมการเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย.

กีรติพร ศรีธัญรัตน์. (2552). “กระบวนการประชาสังคมเพื่อการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นสู่การพึ่งตนเอง : กรณีศึกษาประชาคมทุ่งโปง จังหวัดขอนแก่น”. ใน เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 24-26 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรม พูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด. ขอนแก่น : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, หน้า 174-186.

กีรติพร ศรีธัญรัตน์. (2551). “การพัฒนากับแนวคิดประชาสังคมไทย : การเสริมสร้างขบวนการประชาสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. ใน วารสารสํานักบัณฑิตอาสา, 4 (2), หน้า 79-110.

กีรติพร ศรีธัญรัตน์. (2549). “การพัฒนากับประชาสังคมไทย : ความเป็นไปได้ในการเสริมสร้างศักยภาพประชาคมสู่ขบวนการประชาสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. ใน เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาสังคมวิทยา ครั้งที่ 3, 15-16 ธันวาคม 2549 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา.

Sritanyarat, Keeratiporn. (2009). “The Consumption of Pla-Daek (Fermented Fish) among New Generation of Laotians in Vientiane”. in Preceding of the Third International Conference on Lao Studies, July 14-16, 2010. Charoen Thani Princess Hotel, Khon Kaen. (In English)

Suzuki, Noriyuki and Sritanyarat, Keeratiporn. (2007). “Considering the Formation of Civil Society in Thailand: The Meaning of the Coup on 19 September 2006” in Genzai shakai no kousou to bunseki No.5. (69-111). Tokyo: Research Institute on the Framework and Analysis of Modern Society. (In Japanese)

Sritanyarat, Keeratiporn and Permatasari, Christine. (2005). “How the Acceleration of Cultural Exchange between Thailand and Indonesia Contribute to Globalization in Southeast Asia?” in Proceeding of International Seminar in Okinawa and Asia in the Age of Globalization: In Search of a Sustainable Network of Civil Society. Jakarta.

Suzuki, Noriyuki and Sritanyarat, Keeratiporn. (2005). “The Formation of Civil Society in Northeast Thailand through Sustainable Village Civil Society Development” in Proceeding of the 2nd National Congress on Sociology Thai Social Forces in the Next Decade: A Real Alternative? Bangkok, 2003 (Printed in “The Formation of Civil Society in Northeast Thailand through sustainable Village Civil Society Development” in Attajinda, Jirapan. ed. The 2nd National Congress on Sociology Thai Social Forces in the Next Decade: A Real Alternative? (E216-E234) Bangkok: National Research Council of Thailand.) (In English and Thai)

Suzuki, Noriyuki and Sritanyarat, Keeratiporn. (2005). “Studying Village Civil Society (Prachakhom) in North-Eastern Thailand for the Development of Communities toward Establishment of Civil Society (Prachasangkhom)” in Proceeding of the 9th International Conference on Thai Studies. Dekalb, Illinois: Northern Illinois University. (Printed in “Studying Village Civil Society (Prachakhom) in North-Eastern Thailand for the Development of Communities toward Establishment of Civil Society (Prachasangkhom)” in Ryudai Asian Studies No.6 (December 2006) (3-46). The Institute of Asian Studies.) (In English and Thai)

Suzuki, Noriyuki and Sritanyarat, Keeratiporn. (2004). “The Process of Japanization in Thailand” in Proceeding of International Symposium on the Second Meeting of Cultural Typhoon. Okinawa. (In English and Japanese)

Jutaviriya, Keeratiporn. (2011). “Social Development and Concept of Civil Society in Thailand” in Noriyuki, Suzuki and Tsutomu, Inamura. eds. Cross Border: Thailand, Laos, Cambodia and Ryukyus. (49-77). Tokyo: Sairyusha. (In Japanese)

Suzuki, Noriyuki and Sritanyarat, Keeratiporn. (2009). “Village Civil Society (Prachakhom) as the Foundation of Civil Society in Northeastern Thailand: Considering on Civil Society Movement in the Meaning of the Coup on September 2006” in Ogura, Mitsuo, Kano, Hirokatsu, Takeuchi, Takao, Tamaki, Matsuo, Kitahara, Jun and Kitagawa, Takayoshi, eds. Asian Societies and The Formation of Civil Society: Research Problems and Prospective. (13-37). Tokyo: Bunkashobohakubunsha. (In Japanese)

Suzuki, Noriyuki and Sritanyarat, Keeratiporn. (2008). “The Study of Village Civil Society (Prachakhom) as the Foundation for the Emergence of Civil Society Movement and Development in Northeastern Thailand” in Suzuki, Noriyuki and Srisontisuk, Somsak, eds. Civil Society Movement and Development in Northeast Thailand. (1-69). Khon Kaen: Khon Kaen University.

ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ฐานข้อมูลคณาจารย์สาขาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

https://www.huso-kku.org/lecture.php