นิธิ เอียวศรีวงศ์

นิธิ เอียวศรีวงศ์ อดีตอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่รู้จักในฐานะนักคิด นักเขียน และศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์คนสำคัญผู้มีอิทธิพลทางความคิดกระแสใหม่ในวงการศึกษาประวัติศาสตร์ เพื่อเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นจากสภาวิจัยแห่งชาติ, รางวัลฟูกูโอกะ และรางวัลศรีบูรพา

105 views


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน

ภายหลังจบการศึกษา ได้เข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้ลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา สำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2519 ได้กลับมารับราชการตามเดิม จนได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ ก่อนลาเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2543 หลังจากนั้นท่านยังคงเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการแสดงความคิดสู่สังคมผ่านมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน และผ่านรูปแบบบทความทางหนังสือพิมพ์ นิตยสารอยู่เป็นประจำ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • พ.ศ. 2555 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
 • พ.ศ. 2539 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 • พ.ศ. 2546 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.)
 • พ.ศ. 2534 - เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)

ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566

ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก : สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท : สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี : สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มัธยมศึกษา : โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
ตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจประวัติศาสตร์
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

วิทยานิพนธ์

 • นิธิ เอียวศรีวงศ์. (2509). การปราบฮ่อและการเสียดินแดน พ.ศ. 2431. ปริญญามหาบัณฑิต. แผนกวิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Nidhi Eoseewong. (1976). Fiction as history : a study of pre-war Indonesian novels and novelists (1920-1942). (Thesis (Ph.D.) University of Michigan)

หนังสือ

 • นิธิ เอียวศรีวงศ์. (2511). อิสลามสมัยแรก. กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • นิธิ เอียวศรีวงศ์. (2521). ประวัติศาสตร์นิพนธ์ตะวันตก. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ธรรมศาสตร์
 • นิธิ เอียวศรีวงศ์. (2523). การเมืองไทยสมัยพระนารายณ์. กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิธิ เอียวศรีวงศ์. (2523). ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ในพระราชพงศาวดารอยุธยา. กรุงเทพฯ : บรรณกิจ
 • นิธิ เอียวศรีวงศ์. (2525). วัฒนธรรมกระฎุมพีกับวรรณกรรมต้นรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิธิ เอียวศรีวงศ์ และอาคม พัฒิยะ. (2525). หลักฐานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย (ส021). กรุงเทพฯ : บรรณกิจ
 • นิธิ เอียวศรีวงศ์. (2527). ปากไก่และใบเรือ : รวมความเรียงว่าด้วยวรรณกรรม และประวัติศาสตร์ต้นรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์
 • อาคม พัฒิยะ และนิธิ เอียวศรีวงศ์. (2527). ศรีรามเทพนคร : รวมความเรียงว่าด้วยประวัติศาสตร์อยุธยาตอนต้น. กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม
 • นิธิ เอียวศรีวงศ์. (2528). สุนทรภู่ : มหากวีกระฎุมพี. กรุงเทพฯ : เจ้าพระยา
 • นิธิ เอียวศรีวงศ์. (2529). การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี. กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม
 • นิธิ เอียวศรีวงศ์ และสมบัติ จันทรวงศ์. (2529). สุนทรภู่ดูโลกและสังคม. กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม
 • นิธิ เอียวศรีวงศ์. (2532). เกียวโต ใต้ชะเงื้อมดอยสุเทพ. กรุงเทพฯ : มติชน
 • นิธิ เอียวศรีวงศ์. (2536). ท่องเที่ยวบุญบั้งไฟในอีสาน : บุญบั้งไฟต้องรับใช้ชาวยโสธรไม่ใช่ชาวยโสธรรับใช้บุญบั้งไฟ. กรุงเทพฯ : มติชน
 • นิธิ เอียวศรีวงศ์. (2536). ลัทธิพิธีเสด็จพ่อ ร.5. กรุงเทพฯ : มติชน
 • นิธิ เอียวศรีวงศ์. (2536). วีรบุรุษในวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิธิ เอียวศรีวงศ์. (2536). สภาพเศรษฐกิจสังคมไทยยุคใหม่ : จริยธรรมในการศึกษาสำหรับอนาคต. กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท.
 • นิธิ เอียวศรีวงศ์. (2539). สองหน้าสังคมไทย : บทวิพากษ์โครงสร้างอารยธรรมไทย. กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ
 • นิธิ เอียวศรีวงศ์. (2543). การปฏิรูปพระพุทธศาสนาในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : กองทุนรักษ์ธรรม
 • นิธิ เอียวศรีวงศ์. (2547). บริโภค/โพสต์โมเดิร์น. กรุงเทพฯ : มติชน
 • นิธิ เอียวศรีวงศ์. (2547). อ่านวัฒนธรรมการเมืองไทย. กรุงเทพฯ : มติชน
 • นิธิ เอียวศรีวงศ์. (2548). ความยุ่งของการอยู่. กรุงเทพฯ : มติชน
 • นิธิ เอียวศรีวงศ์. (2548). ประวัติศาสตร์ ชาติ ปัญญาชน. กรุงเทพฯ : มติชน
 • นิธิ เอียวศรีวงศ์. (2549). วัฒนธรรมคนอย่างทักษิณ. กรุงเทพฯ : มติชน
 • นิธิ เอียวศรีวงศ์. (2552). รากหญ้าสร้างบ้าน ชนชั้นกลางสร้างเมือง. กรุงเทพฯ : มติชน

หนังสือแปล

 • ฮูแบร์ตุส เลอเวนสไตน์. (2511). ประวัติศาสตร์เยอรมัน. (นิธิ เอียวศรีวงศ์, แปล). พระนคร : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • เอด เวิร์ด. (2514). พุทธศาสนา : สาระและพัฒนาการ. ม.ป.ท. : สุภา


ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

อ้างอิง

 • PPTVHD36. (2566). อาลัย! "นิธิ เอียวศรีวงศ์" นักคิด-นักเขียนด้านประวัติศาสตร์ เสียชีวิต. ค้นจาก https://www.pptvhd36.com/
 • สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น ชุมชนคนรักการอ่าน. (ม.ป.ป.). ทำเนียบนักประพันธ์ / นักประพันธ์ในประเทศ - นิธิ เอียวศรีวงศ์. ค้นจาก https://www.praphansarn.com/
 • นิธิ เอียวศรีวงศ์. (2565, 17 มิถุนายน). นิธิ เอียวศรีวงศ์: อำนาจอ่อน. [ฉบับอิเล็กทรอนิกส์]. ประชาไท. ค้นจาก https://prachatai.com/journal/2022/06/99111