สรัช สินธุประมา

ผู้ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปรจำปีการศึกษา 2561 สาขาสังคมศาสตร์ (ระดับปริญญาโท) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ฟอนต์ลูกทุ่ง: เทคโนโลยีดิจิทัลกับการก่อร่างตัวตนของคนทำป้าย นอกจากนั้นเป็นนักวิจัยโครงการ "การมีส่วนร่วมของพลเมืองในยุคดิจิทัล : การเคลื่อนไหวทางการเมืองของเยาวชนไทยใน พ.ศ. 2563"

271 views


ประวัติการศึกษา
  • 2561 : ปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • 2556 : ปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อีเมลtaoverymuch@gmail.com
ผลงานวิชาการที่สำคัญ
  • สรัช สินธุประมา. (2563). จากฝีแปรงสู่ฟอนต์ลูกทุ่ง: ความสร้างสรรค์ "ของ" คนทำป้ายในยุคดิจิทัล. ใน อยู่ด้วยกัน: พื้นที่ เทคโนโลยี และความเป็นอื่น. รวมบทความจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 12 (คงกฤช ไตรยวงค์ บรรณาธิการ)
  • สรัช สินธุประมา. (2561). ฟอนต์ลูกทุ่ง: เทคโนโลยีดิจิทัลกับการก่อร่างตัวตนของคนทำป้าย. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, สาขาวิชามานุษยวิทยา.
  • สรัช สินธุประมา. (2561). วัตถุสภาวะของ "ฟอนต์ลูกทุ่ง" กับงานช่างฝีมือดิจิทัลของ "คนทำป้าย". การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น
    สรัช สินธุประมา. (2561). "สติกเกอร์ซิ่ง" กับความสร้างสรรค์และงานออกแบบบนท้องถนนไทย. การประชุมวิชาการประจำปีด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 1 หัวข้อ "เชื่อม ข้าม เผชิญหน้า ณ จุดตัด" วันที่ 24-25 สิงหาคม 2561 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), กรุงเทพมหานคร
  • สรัช สินธุประมา. (2559). พิธีกรรมกันทำไม? เปรียบเทียบทฤษฎีว่าด้วยพิธีกรรมของ Roy Rappaport และ Clifford Geertz (ตอนแรก). ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง https://www.tcijthai.com/news/2016/01/article/6020

ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)