กฤษฎา บุญชัย

จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และระดับปริญญาเอก สาขาการเมืองเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีผลงานวิจัยในประเด็นไร่หมุนเวียน สิทธิทางวัฒนธรรม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งในหลากหลายองค์กร อาทิ เลขาธิการ สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา หัวหน้าโครงการประเมินภายใน แผนงานความมั่นคงอาหาร (สสส.) ผู้ประสานงานเครือข่าย Thai Climate Justice for All (TCJA)

1116 views


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน

ประวัติการทำงานปัจจุบัน

 • เลขาธิการ สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
 • ผู้ประสานงานเครือข่าย Thai Climate Justice for All (TCJA)
 • หัวหน้าโครงการประเมินภายใน แผนงานความมั่นคงอาหาร ดำเนินการโดยมูลนิธิชีววิถี สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)
 • กรรมการกำกับทิศ สำนัก 2 สำนักงานกองทุนเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)

ประวัติการศึกษา
 • 2530-2533 : ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์
 • 2536-2540 : ปริญญาโท คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มานุษยวิทยา
 • 2548-2553 : ปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การเมืองเปรียบเทียบ
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
อีเมลguitarkob@yahoo.co.th
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจความมั่นคงทางอาหาร, สิทธิมนุษยชน, ชุมชนท้องถิ่น, มรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรม
CVดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการที่สำคัญ
 • กฤษฎา บุญชัย. (2559). ไร่หมุนเวียน สิทธิทางวัฒนธรรมเพื่อความเป็นธรรมทางนิเวศและสังคม, บทความวิชาการนำเสนองานประชุมวิชาการระดับชาติ-นานาชาติ โอกาสครบรอบ 50 ปี ในกลุ่มการเปลี่ยนแปลงโลก สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า). กรุงเทพฯ.
 • กฤษฎา บุญชัย สุภาใยเมือง และพรพนา ก๊วยเจริญ. (2558). โครงการสังเคราะห์ความรู้งานวิจัยท้องถิ่น สถานภาพและทิศทางความมั่นคงอาหารของชุมชน: จากภูผาถึงทะเล, ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย: กรุงเทพฯ
 • กฤษฎา บุญชัย และปิยาพร อรุณพงษ์. (2558). โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายว่าด้วยทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า. คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย: กรุงเทพฯ.
 • กฤษฎา บุญชัย และปิยาพร อรุณพงษ์. (2558). โครงการวิจัยเรื่อง การปฏิรูปกฎหมายเพื่อเสริมสร้างพลังสังคมด้านสิทธิมนุษยชน(Check Lists) ด้านกฎหมายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า. คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย.
 • กฤษฎา บุญชัย และพรพนา ก๊วยเจริญ. (2557). โครงการ "ศึกษาไร่หมุนเวียนของกะเหรี่ยงเพื่อเสนอเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม". คณะอนุกรรมการศึกษาไร่หมุนเวียนเพื่อเสนอเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 • กฤษฎา บุญชัย และคณะ. (2556). โครงการวิจัยการศึกษาแนวคิดและทัศนะต่อความเป็นธรรมของกลไกสำคัญในการอภิบาลระบบสุขภาพ. กรุงเทพฯ: สำนักงานวิจัยระบบสาธารณสุข
 • กฤษฎา บุญชัย. (2556). บทสังเคราะห์ความเป็นธรรมด้านฐานทรัพยากรและเกษตร, โครงการพัฒนาความเป็นธรรมทางสังคมเพื่อสังคมสุขภาวะ. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”
 • กฤษฎา บุญชัย. (2555). รายงานสังเคราะห์โฉนดชุมชน, โครงการศึกษาการถือครองที่ดินและการจัดการที่ดินกับความเป็นธรรมทางสังคม. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • กฤษฎา บุญชัย. (2555). โครงการวิจัยเพื่อปฏิรูปที่ดินที่เป็นธรรม, รายงานวิจัย, กรุงเทพฯ: สำนักงานปฏิรูป.
 • กฤษฎา บุญชัย. (2554). ครงการประมวลข้อมูลความมั่นคงทางอาหารเพื่อพัฒนากรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศ, รายงานวิจัย, คณะกรรมการยุทธศาสตร์อาหารแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • กฤษฎา บุญชัย. (2541). “คนจนชนบท” , วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง ชุด คนจนไทยในภาวะวิกฤติ, ฉบับที่ 7, ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ (บก.), คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ตุลาคม.
 • กฤษฎา บุญชัย และประภาส ปิ่นตบแต่ง. (2541). “วิกฤติเศรษฐกิจกับคนจน” คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) กรุงเทพฯ
 • กฤษฎา บุญชัย. (2542). “ประชาสังคม”, โครงการวิจัยประชาคมตำบล สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา. กรุงเทพฯ
 • กฤษฎา บุญชัย (2543). “ป่าชุมชน บนพื้นที่ความรู้ และความจริง”. ขบวนการป่าชุมชน ขบวนการทวงสิทธิของคนรักษาป่า. มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ, มกราคม.
 • กฤษฎา บุญชัย, ศยามล ไกยูรวงศ์ และอัจฉรา รักยุติธรรม. (2544). “ขบวนการเคลื่อนไหวเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ เพื่อพิทักษ์สิทธิชุมชนและอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์”, ลุกขึ้นสู้, โครงการวิจัยขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม, ผาสุก พงษ์ไพจิตร (บก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • กฤษฎา บุญชัย, ประภาส ปิ่นตบแต่ง และศยามล ไกยูรวงศ์. (2545). “นโยบายรัฐกับการละเมิดสิทธิชุมชนชนบท” ชุดโครงการวิจัยสิทธิมนุษยชนไทยในสถานการณ์สากล, เสน่ห์ จามริก (บก.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
 • กฤษฎา บุญชัย. (2545). “สถานภาพความรู้ และขบวนการเคลื่อนไหวปฏิรูปที่ดิน” โครงการฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ, บทความวิชาการลำดับที่ 183 มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน www.geocities.com/univ
 • กฤษฎา บุญชัย. (2545). “นิเวศวิทยาการเมืองทรัพยากรชีวภาพ” โครงการฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ, บทความวิชาการลำดับที่ 184 มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน www.geocities.com/univ
 • กฤษฎา บุญชัย. (2547). “สิทธิชุมชนบนฐานทรัพยากร”. โครงการยุทธศาสตร์ฐานทรัพยากร, คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 • กฤษฎา บุญชัย. (2548). “บทสำรวจพื้นที่การเคลื่อนไหวขบวนการป่าไม้”. การเมืองป่าไม้ยุคหลังสัมปทาน, มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ
 • กฤษฎา บุญชัย. (2548). “บทวิเคราะห์เบื้องต้นนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุน”. คณะกรรมาธิการภาคประชาชน, สมัชชาคนจน, กรุงเทพฯ.

บทความหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร

 • กฤษฎา บุญชัย. (2542). “การต่อสู้ไม่รู้จบของพรบ.ป่าชุมชน” คอลัมน์นิเวศการเมืองเสวนา, จดหมายข่าวประชาทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 52 เดือนกรกฎาคม 2542
 • กฤษฎา บุญชัย. (2542). “แปรรูปที่ร้ายกว่าขายกิจการให้ต่างชาติ”, คอลัมน์นิเวศการเมืองเสวนา, จดหมายข่าวประชาทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 53 เดือนสิงหาคม 2542
 • กฤษฎา บุญชัย. (2543). “วิบากกรรมพรบ.ป่าชุมชน จริงหรือที่ประชาชนเสนอกฎหมายเองได้”, คอลัมน์นิเวศการเมือง เสวนา, จดหมายข่าวประชาทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 60 เดือนมีนาคม 2543
 • กฤษฎา บุญชัย. (2543). “จะคืนทุนให้ใครจากการเก็บค่าน้ำเอดีบี”, คอลัมน์นิเวศการเมืองเสวนา, จดหมายข่าวประชาทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 63 เดือนมิถุนายน 2543
 • กฤษฎา บุญชัย. (2543). “เกมการเมืองเรื่องป่า กับปัญหาที่พร่ามัว”, คอลัมน์นิเวศการเมืองเสวนา, จดหมายข่าวประชาทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 65 เดือนสิงหาคม 2543
 • กฤษฎา บุญชัย. (2543). “วิกฤตินโยบายรัฐและพรรคการเมืองกับจุดเริ่มต้นวาระประชาชนด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม”, จดหมายข่าวประชาทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 69 เดือนธันวาคม 2543
 • กฤษฎา บุญชัย. (2545). “จับตามองกรมป่าไม้หลังกฎหมายป่าชุมชนคลอด”, คอลัมน์ประชาธรรม, สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ปีที่ 48 ฉบับที่ 32 วันศุกร์ที่ 4- พฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2545
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)