ภีร์ เวณุนันทน์

อาจารย์ประจำภาควิชาโบราณดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จบการศึกษาสูงสุดในระดับ Ph.D. (Archaeometallurgy) University College London, UK (2016)

333 views


ประวัติการศึกษา
  • 2016 : Ph.D. (Archaeometallurgy) University College London, UK
  • 2011 : MS.c. (Technology and Analysis of Archaeological Material) University College London, UK
  • 2553 : ศศ.ม. (โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • 2548 : ศศ.บ. (โบราณคดี) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบัน ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
อีเมลvenunan_p@su.ac.th
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจโบราณคดี, โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์
ผลงานวิชาการที่สำคัญ
  • Khamsiri, S., Venunan, P., Khaokhiew, C., Silapanth, P., Banron, S., and Pailoplee, S., (2022). “Late iron-smelting production of Angkor Highland, metallurgical site at Buriram Province, northeastern Thailand: A view from luminescence dating” Archaeological Research in Asia 31, September 2022, 100395. https://doi.org/10.1016/j.ara.2022.100395 (SCOPUS)
  • Khamsiri, S., Venunan, P., Khaokhiew, C., Silapanth, P., Banron, S., and Pailoplee, S., (2022). “Luminescence dating of archaeometallurgical slag from Buriram Province, northeastern Thailand” ScienceAsia 48 (2022), 788-796. 10.2306/scienceasia1513-1874.2022.114 (ISI)
  • Venunan, P., Ploymukda, S., Boripon, B., Kwansakul, P., Suteerattanapirom, K., and Pryce, T.O., (2022). “A royal wreck? Morpho-technological, elemental and lead isotope analysis of ingots from the Bang Kachai II shipwreck, Thailand” Journal of Archaeological Science: Reports 42, 103414. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2022.103414. (SCOPUS)
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
https://archae.su.ac.th/