ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์

อาจารย์ประจำสาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เชี่ยวชาญและสนใจในประเด็น คติชนวิทยาภาคใต้, นิทานพื้นบ้านศึกษา

116 views


ประวัติการศึกษา
  • 2559 : อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2547 : อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2543 : อ.บ. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
อีเมลvindhai@hotmail.com, cpreeyarat@gmail.com
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจคติชนวิทยา, คติชนวิทยาภาคใต้, นิทานพื้นบ้านศึกษา
ผลงานวิชาการที่สำคัญ
  • ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์, วราเมษ วัฒนไชย และจารึก จันทร์วงค์. (2563). การดำรงอยู่และการสืบสานตำนานโนราในกลุ่มคนไทย-สยามในภาคใต้ของประเทศไทยและในประเทศมาเลเซีย. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  • ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์. (2559). ” ‘รับเทวดา’ : ประเพณีขึ้นปีใหม่ของชาวสยามในประเทศมาเลเซีย,” วารสารปาริชาต, 29(2), น.217-230.
  • Preeyarat Chaowalitprapan. (2017). “The Origin Myth of Nora : A Comparative Study of Southern Thailand and Malaysia Versions,” presented on 13th International conference on Thai Studies Globalized Thailand? Connectivity, Conflicts And Conundrums of Thai Studies 15-18 July 2017, Chiangmai, Thailand.
  • ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์. (2550-2551). “การศึกษานิทานของบัวไรในฐานะนิทานอธิบายเหตุสมัยใหม่,” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2(2), น.119-145.
  • ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์. (2549). การสมพาสที่ผิดธรรมชาติในนิทานไทย: การศึกษาอนุภาคทางคติชนวิทยา. กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่งานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล
ศูนย์คติชนวิทยา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
https://www.arts.chula.ac.th/folklore/