สนั่น ธรรมธิ

นักวิชาการชำชาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

248 views


ประวัติการศึกษา
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและวรรณกรรมล้านนา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ศึกษาศาสตรบัณฑิต (มัธยมศึกษา, ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ตำแหน่งทางวิชาการนักวิชาการชำนาญการพิเศษ
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจการบูรณาการคติชนวิทยากับการท่องเที่ยว, ล้านนาคดี
ผลงานวิชาการที่สำคัญ
  • สนั่น ธรรมธิ. (2552). ไม้เมืองเหนือ ความเชื่อโบราณ. เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
  • สนั่น ธรรมธิ. (2550). พิธีกรรมและความเชื่อ การปลูกเรือนล้านนา. เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
  • สนั่น ธรรมธิ. (2543). การทำนาโบราณล้านนา. เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ ส.ทรัพย์การพิมพ์.
  • สนั่น ธรรมธิ. (2543). ยุตตสาระ หนึ่งในอักษรพิเศษในภาษาล้านนา. เชียงใหม่ : โรงพิมพ์มิ่งเมือง.
  • สนั่น ธรรมธิ. (2534). อักษรพิเศษในภาษาล้านนา. เชียงใหม่ : โครงการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานล้านนา ในโครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ
  • แหล่งอ้างอิงข้อมูล
  • ศูนย์คติชนวิทยา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • https://www.arts.chula.ac.th/folklore/